0

PHẬT TÁNH

Bà Lam Thị Phương Vũ thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy cho con căn bản về Phật tánh, để khi có ai hỏi con nói...

0

Làm Sao Để Ra Ngoài Tam Giới

Ông Ananda vâng lời Đức Phật trình hỏi thêm pháp môn Thanh Tịnh thiền: Kính bạch Đức Thế Tôn: Con xin góp ý về pháp môn Thanh Tịnh thiền. Nếu phải con xin biên...