Nhất Tự Thiền Ứng Dụng Như Thế Nào?

Ứng dụng “Nhất Tự Thiền” trong cuộc sống hàng ngày như sau:

1– Trước, mình chưa biết tu Thiền Tông, nghe ai nói chỗ nào linh thiêng cũng tìm đến cầu xin khẩn lạy.

2– Nghe ông thầy có danh tiếng, đến lạy ông ta để khoe mình là người đã đến gặp ông thầy danh tiếng này, rồi xin làm đệ tử của ông ta. Mục đích chính của mình là nương danh ông thầy này để lấy danh với thiên hạ.

3– Người tu hiện nay, phần nhiều là để kiếm danh và lợi, chứ chưa thấy có vị thầy nào đứng ra dạy cho người khác giác ngộ và giải thoát cả.

4– Nay, biết tu Thiền Tông rồi, thì ” Nhất Tự Thiền”, áp dụng như sau:

A– 3 phần nói trên phải tìm hiểu cho rõ, phải ” Buông” những cái tin liền, phải tìm hiểu thật kỹ coi đúng hay sai.

B– Đặc biệt, mình phải ” Buông” những ông thầy lừa người. Những ông thầy lừa người này, ông ta nói như sau” tôi Nhập Thất” ba tháng là tôi biết tất cả!?

Đức Phật dạy:

– Ông này là kẻ đại lường gạt đó, hãy tức khắc”Buông” ông ta ra.

5– Ứng dụng” Nhất Tự Thiền”:

A- Trước kia, ai nói gì, không liên quan đến mình, mình cũng xen vào.

B- Những việc người khác làm không liên quan đến mình, mình cũng góp ý vào. Người xung quanh nói mình là” người nhiều chuyện”.

C- Nay biết tu Thiền Tông rồi: đem “Nhất Tự Thiền” ra áp dụng như sau:

không xen vào chuyện của người khác.

Mình làm việc, cứ thanh tịnh mà làm, chỉ chú ý việc làm của mình là phải.

Lấy bốn câu sau đây của Đức Phật dạy ra áp dụng:

Chỉ cần bỏ chuyện thế gian
– Những chuyện người khác không màng đến chi
– Tâm ta thanh tịnh một khi
– ” Rơi vào Bể Tánh” Chính đây cội nguồn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *