NGUYÊN NHÂN GÌ CÁC ĐỆ TỬ CHỬI ĐỨC PHẬT BỊ MA ÁM

Ngài Xá Lợi Phất:

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay, bạch cùng Đức Phật rằng:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con nguyên do ban đầu Đức Thế Tôn dạy chúng con pháp môn Thanh tịnh thiền, mà chúng con nói là Như Lai bị Ma ám. Tại sao chúng chon có những lời nói như vậy, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Trong mỗi con người có 2 tánh:

Một: Tánh Phật thanh tịnh.

Hai: Tánh Người là chấp Ngã.

Vì vậy, khi các ông vừa nghe Như Lai nói tu Thanh tịnh thiền là không được dụng công. Các ông không bình tĩnh để hỏi cho rõ, vì sao không dụng công, mà các ông sử dụng tánh Nghi của tánh Người nên mới nói như vậy.

Như Lai nói cho các ông rõ : Khi Như Lai dạy pháp môn Thanh tịnh thiền này thì có :

Một : Rất nhiều chư Phật phân thân đến chứng kiến.

Hai : Vị Thần Kim Cang, luôn lúc nào cũng theo bên Như Lai để hộ trì chánh pháp Thanh tịnh thiền này.

Vì vậy, khi Như Lai tuyên dạy pháp môn Thanh tịnh thiền này, nếu có ai khinh chê hay chống đối thì bị vị Thần Kim Cang sử dụng chài Kim Cang đánh trả lời khinh chê hay chống đối trở lại người đó. Vì bị lực đánh trả của vị Thần Kim Cang, nên người này bị bệnh. Nhẹ thì tật nguyền, còn nặng là mất mạng ! Vì vậy, Như Lai phải bủa Đại Thần Lực Thanh tịnh thiền để phá cái Âm lực của chài Kim Cang đánh trả, để các ông không bị bệnh.

Ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Phật trả lời cho mình, tự động khóc và trình với Đức Phật rằng :

Chúng con theo Đức Thế Tôn tu học đã lâu mà không phân biệt tu sao giải thoát, tu sao luân hồi. Ông vừa nói vừa khóc và lạy Đức Phật rồi lui ra.

~Sách: ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *