Người Tu Thiền Tông Phải Ở Đâu Mới Đúng Là Tu Thiền Tông?

Người tu thiền tông, Nếu là tu sĩ phải ở một trong hai nơi như sau đây:

1- chùa Thiền Tông

2- Thiền Tông thất

Còn các vị cư sĩ, ở nhà hay ở đâu cũng được.

Các pháp môn tu trong nhà Phật có câu chuyện, khi Như Lai gần diệt độ, ngài A Nan Đà có hỏi Đức Phật như sau:

Kính Bạch Đức Thế Tôn: sau này chúng con cất chùa để thờ Đức Thế Tôn, ngoài cửa chùa phải có bảng hiệu. Vậy, bảng hiệu ấy phải ghi như thế nào là phải, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Như Lai dạy đạo ở thế giới này có 6 Pháp Môn:

Năm pháp môn Như Lai dạy dụng công tu bằng tâm và thân của Vật lý, để có kết quả theo chiều Vật Lý.

Một pháp môn tu Phi Vật Lý, để giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật chất trần gian này, để trở về sống trong bể tánh thanh tịnh nơi Mười Phương Chư Phật sống.

Do vậy, ông phải ghi trong huyền ký của Như Lai, để các tổ sư sau thực hiện cho đúng:

– Chùa nào tu theo pháp môn nào của Như Lai dạy, chùa đó phải ghi rõ ràng pháp môn tu của mình áp dụng tu, không được ghi lắp la lắp lửng.

– Nếu chùa nào xây ra để tập hợp nhiều người đến tu học mà không ghi rõ, đồng nghĩa chùa đó vi phạm lời dạy của Như Lai hôm nay.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *