Người Tu Theo Đạo Phật Chết Sẽ Đi Về Đâu?

Người tu theo đạo Phật, hay người không tu theo đạo Phật, hoặc tu theo các đạo khác.

Bất cứ ai, đã sống trong thế giới nhân quả vật lý Âm Dương này, đều phải tuân theo quy luật của nó.

Dù cho có một vạn ” Ông Thượng Đế” cũng không thay đổi được quy luật Nhân Quả của thế giới này.

Đức Phật có dạy: vì các ông không biết, nên tưởng rằng Ông Thượng Đế có quyền năng là thay đổi được quy luật nhân quả. Các ông có biết không? Trong một Đại Thiên Thế Giới có đến 1.000 tỷ Ông Thượng Đế, mà trong Càn khôn vũ trụ này có ” Hằng hà sa số” Tam Thiên Đại Thiên thế giới, đâu có Ông thượng đế nào làm việc này, mà ông ta cũng chỉ là một ông còn nằm trong qui luật nhân quả luân hồi cũng như bao nhiêu người khác, thì làm sao ông ta làm được.

Con người ở thế giới này chết sẽ đi về đâu là tự họ quyết định đi, một trong 12 con đường như sau:

1- Muốn về Phật Giới sống, thì phải biết công thức giải thoát và hành đúng công thức này.

2- Muốn đến sống với cõi trời Vô Sắc, thì phải biết công thức và hành đúng công thức này.

3- Muốn đến sống với cõi trời Hữu Sắc, thì phải biết công thức và hành đúng công thức này.

4- Muốn đến sống với nước Tịnh Độ, thì phải biết công thức và hành đúng công thức này.

5- Muốn đến sống với cõi trời Dục Giới, thì phải biết công thức và hành đúng công thức này.

6- Muốn đến sống với cõi trời Thượng Đế, thì phải biết công thức và hành đúng công thức này.

7- Muốn đến sống với loài Thần, thì phải biết công thức và hành đúng công thức này.

8- Muốn sống ở trong dòng tộc hoài, thì cũng phải viết công thức của nó.

9- Muốn làm loài Súc Sanh, thì cũng phải biết công thức của nó.

10- Muốn làm loài Ngạ Quỷ, thì cũng phải biết công thức của nó.

11- Muốn vào Địa Ngục ở, thì cũng phải biết công thức của nó.

12- Muốn sống với loài Thực Vật, thì cũng phải biết công thức của nó.

Nơi thế giới nhân quả Vật lý luân hồi do điện tử Âm Dương luân chuyển và kéo đi, không có bất cứ ai sửa qui luật này được. Ai mà nói mình làm được, trong kinh” Vượt Hải Triều Dương” Đức Phật có dạy: người đó là kẻ đại lừa gạt mình đó, nên tránh xa họ ra!

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *