Người tu nhìn thấy Phật A Di Đà có đúng không

Người tu nhìn thấy Phật A Di Đà?

Bồ Tát đi về nước Tịnh Độ?

Người tu Thiền tông rồi sẽ về đâu?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *