Người Tu Chân Chính Phải Là Người Như Thế Nào?

Người Tu Chân Chính Phải Là Người Như Thế Nào?
Người tu chân chính phải là người nhận ra “Yếu Chỉ Phật Ngôn” và hành đúng theo Phật ngôn ấy.
Còn người tu mà không hiểu lời Đức Phật dạy, người đó chỉ là người mang áo của người tu mà thôi.
Phật tử chân chính, là người đạt đến ý sâu mầu lời của Đức Phật dạy, không làm sai lời của Ngài.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *