Người Giải Thoát Phải Sống Sao Cho Đúng Tư Cách

Ông cư sỹ Trường Thường Thanh Úy

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Theo con hiểu, tánh Phật của con muốn thoát ra khỏi Tánh người để trở về Phật giới, con phải biết căn bản 2 nơi:

Một: Nơi loài người đang sống, gọi là thế giới Dục giới nhân quả của vật lý Âm Dương. Trong Tánh của con người lúc nào cũng suy nghĩ, gọi là Vọng tánh. Chính cái Vọng tánh dẫn chúng con đi trong sáu nẻo luân hồi.

Hai: Nơi Mười phương chư Phật sinh sống, gọi là Phật giới. Trong Phật giới có điện từ Quang duy trì sự sống, điện từ Quang là điện từ tự nhiên Thanh Tịnh, không có lực hút trái chiều nhau, chỉ có rung động đưa ra xa thu lại gần nên không có luân hồi.

Trước đây, chúng con theo những vị thầy dạy tu, theo ý tưởng tượng của quý thầy nên chúng con cứ luẩn quẩn trong tam giới này hoài. Hôm nay, chúng con được Đức Thế Tôn dạy và phân tích quá rõ ràng, cũng như những vị trình sự hiểu biết của các vị ấy nên chúng con mới thông hiểu như vậy. Kính xin Đức Thế Tôn xem xét coi lời của con trình bày có đúng không, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Lời trình bày của ông rất phải, trước khi Như Lai ấn chứng và huyền ký cho ông, Như Lai hỏi ông một câu.

Người đang sống nơi thế giới loài người, phải sống sao đủ tư cách một người giải thoát?

Ông Trường Thường Thanh Úy trình với Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn có dạy chúng con:

Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn
Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết bàn

Đức Phật khen:

Đúng như vậy!

Vậy, Như Lai ấn chứng cho ông đạt được Bí mật Thanh Tịnh thiền và huyền ký cho ông, ông sẽ theo dòng Thiền Thanh Tịnh làm Tổ sư. Khi nhiệm vụ ông hoàn mãn được vào Bể tánh Thanh Tịnh sống làm 1 vị Phật để phân thân đến thế giới loài người giúp cho ai muốn giải thoát.

Ông Trường Thường Thanh Úy nghe Đức Phật ấn chứng và huyền ký cho mình sau này sẽ làm một vị Phật giúp cho ai muốn giải thoát, ông hết sức vui mừng, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *