Người Chửi Đức Phật Tội Không Nặng Bằng Khinh Chê Pháp Môn Thanh Tịnh Thiền Là Nguyên Nhân Gì?

Đức Phật dạy trong kinh “Diệu Pháp Liên Hoa”: Người chửi Đức Phật, tội không nặng bằng khinh chê pháp môn “Thanh tịnh thiền” này, là có 2 nguyên nhân như sau:

Một: Như Lai lúc nào cũng ở trong Thanh tịnh, nên lời người chửi không đến với tánh Người và tánh Phật của Như Lai. Vì vậy, người chửi cũng có tội đó, nưng tội không nặng bằng khinh hay chê pháp môn Thanh tịnh thiền này. Vì sao vậy? Như Lai giải thích cho các ông rõ:

Khi pháp môn Thanh tịnh thiền (Thiền tông) này ra đời. Vị bảo vệ pháp môn này là Thần Kim Cang. Vì vậy, người nào khinh chê hay phá pháp môn này, thì vị Thần Kim Cang có bổn phận phải ngăn cản lại. Ngăn cản bằng cách nào? Bằng cách là dùng chài Kim Cang đánh bật khinh chê hay phá đó.

Vì vậy, lời khinh chê hay phá đó phải quay trở lại nơi xuất phát. Do đó, người nào khinh chê hay phá sẽ bị trúng lực đánh này. Nếu nhẹ thì bị rợn người ít, còn nặng thì thân người bị rung động lên!

Khinh chê hay phá này có 2 trường hợp:

Một: Khinh chê hay phá trực tiếp nơi xuất phát pháp môn Thiền tông, thì bị rất nặng!

Hai: Khinh chê hay phá người đang tu tập pháp môn Thiền tông này, thì bị nhẹ hơn!

Pháp môn Thanh tịnh thiền này, Đức Phật giải thích việc thay đổi như sau:
Pháp môn Thanh tịnh thiền này, nó đi theo tông và dòng riêng của nó, nên Như Lai dạy các ông phải gọi là Thiền Tông.

Pháp môn Thiền tông đặc biệt và bí mật này: Các đời sau, nhất là đời Mạt Thượng Pháp, người chịu trách nhiệm phổ biến pháp môn Thiền tông này phải biết 6 điều và 6 điều cấm kỵ như sau:

6 ĐIỀU PHẢI BIẾT:

Điều thứ nhất: Người nào chịu trách nhiệm phổ biến pháp môn Thiền tông này, người đó phải nắm được “Sách Trắng Thiền Tông” và phải hiểu thật rõ lời dạy của Như Lai trong quyển Sách Trắng này.

Điều thứ hai: Phải nắm được “Mạch Nguồn Thiền Tông”.

Điều thứ ba: Phải cảm nhận được “Thanh tịnh thiền”.

Điều thứ tư: Chỉ phổ biến pháp môn Thiền tông này, nơi chùa Thiền tông.

Điều thứ năm: Thiền viện, tu viện hay chùa tu theo Vật lý không được phổ biến pháp môn Thiền tông này.

Điều sáu: Người phổ biến pháp môn Thiền tông phải tuân thủ 2 phần:

Phần 1: Tiền lời phổ biến sách phải đưa vào chùa Thiền tông hoặc các vị Tổ thiền tông.

Phần 2: Chùa không phải Thiền tông, không được phép nhận số tiền này.

ĐỐI VỚI ĐỘC GIẢ PHẢI BIẾT 6 ĐIỀU CẤM KỴ:

Điều 1: Muốn giác ngộ và giải thoát thì mới xem.

Điều 2: Khi đọc sách, không chịu nổi lực Dương của sách đẩy ra, nên đem tặng lại cho người muốn giải thoát.

Điều 3: Không được phép bán.

Điều 4: Nếu đem bán lấy lời, tự mình chuốc lấy tai họa vào thân.

Điều 5: Không khinh chê hay phá pháp môn Thiền tông này.

Điều 6: Độc giả nào vi phạm, tự nhiên nghe người mình rợn lên, tức bị nhiễm bệnh do vị Thần Kim Cang đánh trả cái khinh chê hay phá của mình, trả lại cho mình. Nếu mình lỡ khinh chê hay phá, phải sám hối ngay. Sám hối trong 3 ngày mà không hết bệnh. Phải tìm cho được kinh sám hối của pháp môn Thiền tông, sám hối trong 30 ngày. Nếu để quá 30 ngày thì không được.

Chúng tôi sưu tầm và biết rõ lời dạy của Đức Phật như sau: Thế giới Vật lý Âm Dương này: Ai muốn giải thoát thì phải tu theo pháp môn Thiền tông. Chớ ngoài pháp môn Thiền tông này ra, không pháp môn nào giúp con người giải thoát được.

PS: BÀI KỆ SÁM HỐI DÀNH CHO NGƯỜI LỠ KHINH CHÊ HAY PHÁP PHÁP MÔN THIỀN TÔNG

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *