Ngũ Nhãn Của Phật Là Như Thế Nào

Đức Phật là bậc đại giác ngộ đạt được Tam Minh, Lục Thông, Ngũ Nhãn.

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu Ngũ Nhãn mà Ngài đạt được là gì?

1- Nhục Nhãn

Là mắt phàm phu ai ai cũng có.

2- Thiên Nhãn

Nhìn thấy ba mươi ba cõi trời của ba giới là:

Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới.

3- Pháp Nhãn

Biết được vạn pháp ở thế giới và vũ trụ này khi sinh ra và mất đi đều có nguyên do cả,…

4- Huệ Nhãn

Thấy được mênh mông trong vũ trụ và vạn vật là Thành – Trụ – Hoại – Không, từng kiếp người một, vô số các đời về trước, vô số các đời về sau,…

5- Phật Nhãn

Là con mắt của Phật, gồm đủ bốn mắt trên và hoàn toàn sáng suốt thấu hết tất cả.

Nói đến Phật nhãn, chúng ta không thể nào suy lường được, chúng tôi lấy một ví dụ nhỏ để chúng t suy ngẫm như, Tam thiên Đại thiên Thế giới nó là như vầy:

Một Thái dương hệ gồm 1 mặt trời, 1 mặt trăng và nhiều hành tinh và vô số hành tinh nhỏ, gọi là ngôi sao, ( có nhiều Thái dương hệ, có nhiều mặt trăng).

Tiểu thiên Thế giới là 1.000 Thái dương hệ gộp lại.

Trung thiên Thế giới là 1.000 Tiểu thiên thế giới nhân cho 1.000 nữa.

Đại thiên thế giới là số ra của Trung thiên thế giới nhân cho 1.000.

Mà Phật nhãn thấy được Hằng Hà  Sa Số Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới!

( Sách: Tu Theo Pháp Môn Nào Của Đạo Phật Dễ Giác Ngộ – tác giả Nguyễn Nhân)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *