Muốn tu vượt ra ngoài Tam giới phải tu làm sao?

Muốn vượt ra ngoài Thế giới loài Người hay Tam giới. Duy nhất, người tu phải nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Khi nhận ra được rồi, việc làm của tánh Phật mới không bị luân hồi.

Đức Phật dạy đoạn này như sau:

Khi vào Tam giới rong chơi
Bị hút Vật lý luân hồi chuyển đi
Các con đừng có tư nghì
Tánh Phật thanh tịnh là đây Niết bàn.

Muốn lìa sức hút Thế gian
Chỉ cần “Thôi, Dứt” Niêt bàn hiện ra
Như Lai nói rõ lòng Ta
Tu theo đạo Phật là ra luân hồi.

Ai làm như vậy được rồi
Luân hồi sinh tử là thôi tìm mình
Các ông ngồi đó lặng thinh
Uồng công vô ích không tìm ra chi.

Nghe lời Ta dạy một khi
Thực hiện cho được Tâm thì yên vui
Như Lai để lại niềm vui
Cho người thanh tịnh an vui Niết bàn.

Tức khắc hết khổ hết nan
Như Lai chỉ rõ có đàng này thôi
Các ông có kiếm được rồi
Đây là đường khổ xa rời “nhà xưa”.

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *