Muốn Giải Thoát thì đừng làm theo những gì Đức Phật đã làm

Muốn Giải Thoát thì đừng làm theo những gì Đức Phật đã làm

Đức Phật và các vị Tổ Thiền Tông dạy: “Muốn nhận ra Phật tánh thanh tịnh của chính mình, đừng làm những gì mà Đức Phật đã làm trước kia”.

Vì sao vậy?

Vì đầu tiên Đức Phật chưa biết, nên Ngài mới dụng công tìm kiếm, nay Ngài đã tìm ra được rồi, cứ y theo “công thức” của Ngài mà sống với Phật tánh của chính mình, chứ đừng như Đức Phật tìm kiếm như thuở ban đầu.

Để chứng minh phần này, ngày xưa, Đức Phật tọa thiền dưới cội bồ đề Ngài đắc đạo, các vị Tổ Thiền tông có vị nào ngồi thiền đâu mà cũng được đạo.

Vì vậy, khi Mã Tổ Đạo Nhất chưa được đạo, Ngài tọa thiền bị Tổ Nam Nhạc chọc ghẹo bằng cách đem cục gạch để trước mặt mà bảo là để làm gương!

Trên đây là lời chỉ dẫn tận tình của vị trưởng ban Chùa Tân Diệu giúp cho người hỏi Giác ngộ và nhận ra Phật tánh thanh tịnh của chính mình.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *