Minh Tâm Kiến Tánh Như Lai

1- Minh là sáng, cái sáng này là của điện từ Quang bao bọc tánh Phật của mỗi người.
2- Tâm là nói theo vật lý, đúng nghĩa là cái hằng Biết của tánh Phật của mỗi người.
3- Kiến là cái hằng Thấy của tánh Phật của mỗi người.
4- Tánh là cái vỏ bọc bằng điện từ Quang bao bọc cái Ý, trong mỗi cái Ý có 4 thứ: hằng Thấy, Nghe, Nói và Biết. Trong Phật giới có Hằng hà sa số cái Tánh như vậy.
5- Như là cái như như chân thật trong Phật giới.
6- Lai là cái không đến không đi.

Sáu chữ này ý Đức Phật dạy:

Khi nào các ông thấy bằng tánh Thấy sáng suốt thanh tịnh, thì các ông thấy được bằng tánh Thấy Như Lai của các ông, nếu biết tạo ra công đức nữa thì mới thoát ra ngoài vòng luân hồi được.

Sách: ” Huyền ký của Đức Phật và các vị ngộ thiền” – tác giả: Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *