Mê Tín Là Gì

1. Mê tín là tin sai sự thật như cầu xin Đức Phật cho phước là mê tín Vì sao?

Vì Đức Phật đâu có phước mà cho Cầu xin ông Trời cho phước là mê tín Vì sao?

Vì ông Trời đâu có ở thế giới loài người mà ban phước, xin ông Trời ban phước là mê tín.

Xin ông Thần cho phước là mê tín Vì sao?

Vì ông Thần cũng đâu có phước mà cho. Ông Thần chỉ có thần thông, nếu xin ông Thần ban phước là mê tín.

Xin cô hồn cho phước là mê tín Vì sao?

Vì cô hồn còn đi xin thức ăn của con người, có phước đâu mà cho con người nên xin cô hồn cho phước là mê tín.

2. Chánh tín là tin đúng sự thật như người đến lễ chùa, lễ phật, người đến chùa lễ Phật để biết ơn Đức Phật dạy cho loài người biết 6 pháp môn tu. Ai muốn tu theo pháp môn nào cũng tùy ý, đây gọi là chánh tín.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *