Luân Hồi Nơi Thế Giới Này Như Thế Nào

Luật Nhân quả Luân hồi nơi thế gian có tất cả là 6 đường chia ra 2 chiều Dương và Âm như sau:

Dương có 1 đường và 4 ngã rẽ:

Ngã một, là đi vào 11 cõi Trời Vô Sắc
Ngã hai, là đi vào 11 cõi Trời Hữu Sắc.
Ngã ba, là đi vào 6 nước Cực Lạc.
Ngã tư, là đi vào 11 cõi Trời Dục Giới

Âm là nơi Địa cầu này, có 5 lối đi vào:
Lối 1: Vào các loài Thần
Lối 2: Vào các loài Người
Lối 3: Vào các loài Ngạ Quỷ
Lối 4: Vào các loài Súc Sanh
Lối 5: Vào 18 tầng Địa Ngục

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *