Lời Phật Dạy – Thiền Tông 06

Loi Phat day - thien tong 06

Lời Phật dạy

Nếu lấy sắc mà cầu ta

Lấy âm thanh mà cầu ta

Người ấy hành tà đạo

Không thấy Như Lai mà chỉ thấy ma.

(Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *