Lời Phật Dạy – Thiền Tông 04

Lời Phật dạy

Lời Phật dạy

” Phật và chúng sanh Tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn”

( Đức Phật dạy)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *