Lời Phật Dạy – Thiền Tông 03

Lời Phật dạy

lời Phật dạy

” Pháp Phật đang dạy khắp nơi

Tổ chức kiếm bạc để đời ung dung

Thiền tông Phật dạy chỉ dùng

Là dùng một chữ ung dung trọn đời.

Thiền tông Phật bảo mình “thôi”

Thôi tìm, thôi kiếm, trọn đời an vui

Thiền tông phải bỏ cái “Tôi”

Tự nhiên Phật Tánh hiện rồi với ta”

( Thiền Sư Thường Chiếu)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *