Lời Phật Dạy – Thiền Tông 01

lời Phật dạyLời Phật dạy

“Trí thế ông dẹp được rồi

Những thứ trong Tánh Phật làm mà thôi

Vào đây bị mất cái tôi

Pháp thân thanh tịnh hiện rồi với ta.

( Đức Phật dạy)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *