Lời Phật Dạy – Thiền Tông 02

Lời Phật Dạy

Lời Phật Dạy

” Như Lai dạy rất rõ ràng

Không chịu tìm hiểu nói càn kiếm danh

Cứ mãi lường gạt đua tranh

Cứ đi, đi mãi loanh quanh luân hồi”

( Đức Phật dạy)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *