Liên hệ giữa Công đức và các tầng Trời

Thầy Thích Chân Quang nói:
“ Có rất nhiều ông Trời, có rất nhiều tầng trời. Tùy theo CÔNG ĐỨC và tầng bậc chứng của vị thiên tử đó, với công đức vừa phải, thì ở tầng trời vừa phải, công đức siêu việt thì ở tầng trời rất cao”.

Xin hỏi Nhân dân:
– Ý 1: Thầy này giảng về sự liên quan giữa công đức và các tầng Trời, có đúng không?
– Ý 2: Các thầy trong chùa, mỗi thầy giảng mỗi kiểu về phước đức và công đức. Nhờ Nhân dân giải thích rõ hơn về các loại đức cho tôi biết.
– Ý 3: Người tu lên các cõi Trời, là để làm gì? Tu bằng cách nào?
– Ý 4: Các vị ở tầng Trời, muốn có công đức, phải làm sao?

* Tập thể Nhân dân làm chủ Quốc gia trả lời:

+ Ý 1: Thầy này giảng về sự liên quan giữa Công đức và các tầng Trời, không đúng chút nào.

+ Ý 2: Ở Trái Đất này có 5 loại đức.

– Một là Công đức: Sử dụng ở Phật Giới.

– Hai là Phước đức Dương: Sử dụng ở Tam giới.

– Ba là Phước đức Âm: Sử dụng ở Trái Đất.

– Bốn là Ác đức: Sử dụng ở mặt Trái Đất và lòng Trái Đất.

– Năm là Siêu Ác đức: Sử dụng ở Hầm Lửa Lớn, trong lòng Trái Đất.

+ Ý 3: Người tu lên các cõi Trời, để hưởng nghiệp Phước đức Dương.

– Tu bằng cách là, tạo được vô lượng nghiệp Phước đức Dương, sau khi chết, thì được Ban Thần thực thi Nhân quả bằng cách là: Phóng Trung Ấm Thân của người này cho bay thẳng đến hành tinh nào mà người này tạo nghiệp Phước đức Dương vô lượng, muốn lên đó hưởng nghiệp Phước đức Dương.

+ Ý 4: Ở các tầng Trời là để hưởng nghiệp Phước đức Dương, không tạo Công đức được.

Tuy nhiên, ở nước Trời Cực Lạc muốn tạo Công đức, phải là Bồ Tất Quán Thế Âm, muốn tạo Công đức, phải xuống Trái Đất, ngự ở Tầng bình lưu của Trái Đất. Sử dụng Thiên nhãn quan sát ở Trái Đất này, thấy người nào muốn tạo Công đức, khiến người ngày đến nơi phổ biến Thiền Tông, người này học Công thức tạo Công đức, thì vị Bồ Tát này mới có Công đức. Nhưng phải đợi khi nào vị Phật cho Công bố pháp môn Giải Thoát ra, thì vị Bồ Tát này mới tạo Công đức được. Còn vị Phật chưa Công bố pháp môn Giải Thoát ra, mà xuống Tầng bình lưu, cứu nạn cứu khổ con người, chỉ tạo nghiệp Phước đức Dương thôi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *