LÀM THẾ NÀO ĐỂ THẤY CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG

Ông Ca Chiên Diên là đệ tử lớn của Đức Phật.

Từ chỗ ngồi, đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Con thường tập cho Tánh con hằng thanh tịn. Nhiều lúc Tánh người của con thanh tịnh, sao con không nhìn thấy được cửa Hải Triều Dương, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Này ông Ca Chiên Diên: Tánh người của ông tuy đã được thanh tịnh, nhưng đây chỉ là giai đoạn đầu thôi, ông phải ra khỏi vòng quét của điện từ Âm Dương, được vào đúng Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi, thì ông mới nhìn thấy được cửa Hải Triều Dương được.

Ông Ca Chiên Diên lại thưa hỏi:

Vì sao Tánh người của con phải vào Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi mới nhìn thấy được cửa Hải Triều Dương, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Tuy tánh Người của ông thanh tịnh, nó không bị dòng quét của điện từ Âm Dương kéo đi luân hồi, nhưng chung quanh Trần cảnh của ông còn bị luân hồi, nên tánh Thấy của ông vẫn bị che khuất. Khi nào tánh Thấy của ông vào được Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi, nơi đây không còn bị hút quét của điện từ Âm Dương, thì ông mới nhìn thấy được cửa Hải Triều Âm hoặc Dương được.

Ông Ca Chiên Diên đã rõ thông câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

~Sách: ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *