Làm Sao Để Nhận Ra Phật Tánh Của Mình

Đức Phật dạy Phật tánh ở trong ta, vậy Phật tánh ở trong ta là cái gì?

– Trong vỏ bọc của tánh Người mà trong Duy thức học gọi là Tàng thức của chúng ta, chứa nhiều thứ như: Tốt, xấu, hơn, thua, phải, quấy, đúng, sai…
Ví đó là “rác hạ cấp”.

– Cũng trong Tàng thức chứa đủ thứ như: Thần thông, phép màu, những chuyện kỳ đặc,….

Ví đó là “rác trung cấp”.

– Cũng trong Tàng thức, ta mơ mộng chứa đủ thứ như: Cõi Trời này, Trời nọ, ông Thần này, bà Thánh kia,…

Ví đó là “rác cao cấp”.

Đã là rác, dù cao cấp hay trung cấp cũng là rác. Nếu chúng ta nhận “rác” là thứ thiệt, tức chiên chúng ta không biết được trong Tàng thức chúng ta có thứ quý nhất là Phật tánh. Vì Phật tánh nó có “công dụng” tự nhiên như sau :

Trùm khắp. ( Tự trùm khắp)
Diệu dụng. ( Tự diệu dụng)
Trong sáng. ( Tự sáng suốt)
Thanh tịnh. ( Tự thanh tịnh)
Rỗng lặng. ( Tự rỗng lặng)
Biết đủ thứ. ( Tự nó biết muôn pháp).
Đặc biệt: “ Nó” biết tất cả, nhưng không gì biết được nó…

Người tu theo Thiền tông Nhà Phật, là để tìm lại Phật tánh của chính mình, chứ không tìm bất cứ thứ gì. Vì Phật tánh cũng ở chung cùng với các thứ “rác”. Người tu không hiểu, không ai chỉ, nên không thể tìm ra Phật tánh được.

Tại sao lại có việc này?

Chẳng lẽ quá nhiều người tu theo đạo Phật mà không ai chỉ chỗ chân thật này ư?

Có rất nhiều vị chỉ, nhưng vì những vị tu họ không chịu nghe. Kể cả Đức Phật dạy, họ cũng không vâng lời, mà cố ý làm sai lời Đức Phật dạy. Điển hình như Đức Phật bảo:

– Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức thì độ tất cả các khổ ách.

Đức Phật bảo:

– Nhìn thấy năm thứ: Đất, nước, gió, lửa và tánh Người là không thật, tức thì các khổ nạn đều qua khỏi hết.

Đức Phật dạy như vậy mà người tu không chịu làm. Trái lại, xem năm uẩn là thật, nên tô điểm thêm, để bị sai, mình thấy sai mà còn dạy người khác sai theo mình nữa, thật là khổ mà còn chồng thêm cái khổ!

Quý thầy nhỏ không nói làm gì, vì họ còn ham chút danh, ham chút lợi, nên họ bịa ra tu cách này, tu cách kia để câu nhiều người đến để kiếm ít tiền. Còn quý thầy lớn, đã có nhiều tiền rồi, đáng lẽ phải dạy sự thật cho nhiều người khác cùng biết, nhưng vì lòng ham muốn không đáy, nên cũng đi lừa người khác.

Quý Ngày dư biết rằng:

– Ngũ uẩn là không thật. Đã là không thật, mà sử dụng 5 thứ này dụng công tu hành cho lòi ra Phật tánh thì làm sao lòi ra được?

Quý Ngài đã biết như vậy, nhưng cũng phải dạy cho người khác làm theo mình.

Vì sao vậy?

Vì nơi thế giới vật lý này: Tiền, tài, danh, lợi là trên hết, còn giác ngộ và giải thoát, chỉ là thứ không cần với quý Ngài.

Vì vậy, hồi Đức Phật còn sống, Ngài dạy chỗ này, có trên 5.000 người bỏ đi, thì thời này cũng không khác gì thời Đức Phật còn tại thế cả.

~ Sách “Những Câu Hỏi Về Thiền Tông – tập hai” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *