KỆ KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN CỦA TỔ MÃ MINH NÓI VỀ 6 PHÁP MÔN TU

Tổ Mã Minh, là vị Tổ Thiền tông đời thứ 12, Ngài có sáng tác bài kinh “Kính mừng Phật Đản” để nói lên 3 phần:

1- Cuộc đời của Đức Phật.

2- Tu hành của Ngài.

3- Đức Phật day tu “Lục diệu pháp môn”.

Khi Ngài chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, được hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni và thành lập ra Giáo đoàn đạo Giác ngộ, hiện nay chúng ta gọi là đạo Phật. Được nhân dân thời đó gọi Ngài là Giáo chủ trong cõi Ta bà này.

Trong suốt 49 năm, Đức Phật đi nói và dạy 6 căn bản:

1- Cấu tạo Thế giới này.

2- Cấu tạo của 1 Tam giới.

3- Cấu tạo Vũ trụ.

4- Cấu tạo Phật giới.

5- Tu sao còn bị luân hồi.

6- Tu sao được giác ngộ và giải thoát.

Đức Phật dạy tổng cộng có 6 pháp môn tu, quí vị sẽ biết như dưới đây, do Tổ Mã Minh đã viết ra thành bài kệ “Kính mừng Phật Đản”. Chúng tôi xin ghi đầy đủ nguyên văn như sau:

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Đức Thế Tôn:

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đản Sanh của Ngài, chúng con có hương, đăng, trà, quả và nhiều phẩm vật dâng cúng buổi lễ này, kính xin Đức Thế Tôn và Mười phương trong chư Phật chứng minh:

Trước hết, chúng con xin

DÂNG HƯƠNG:

Khói hương bay khắp bầu trời xanh
Rốt ráo tâm con bốn nguyện lành
Trên khói hương này xin Phật ngự
Chứng cho đệ tử tấm lòng thành.

KHAI KỆ MỪNG PHẬT ĐẢN:

(Cuộc đời: Tu hành và dạy đạo của Ngài)

Ngày xưa, tại nước Ca Tỳ
Có vua Tịnh Phạn trị vì muôn dân
Đức thanh trọng nghĩa xa gần
Ma Da Hoàng hậu xa gần kính cung.

Mùng tám, tháng tư lâm bồn
Đản sanh Thái tử khôi ngô ven toàn
Đặt tên là Tất Sỹ hiền
Thông minh xuất chúng không ai hơn Ngài.

Lớn lên hiện rõ người tài
Ở trong Hoàng tộc không ai hơn Người
Người trong Hoàng tộc vui tươi
Ở ngoài thiên hạ nhiều người lầm than!

Phần nhiều đau khổ vô vàn!
Nhiều người cùng cực không an muôn phần!
Ngài hỏi Hoàng tộc xa gần
Cách nào để giúp hết người lầm than?

Hoàng tộc nói ở Thế gian
Đây là số phận đã an mọi người!
Thái tử nghe vậy không vui
Mà nghe trong dạ bùi ngùi không an!

Ngài trình với Đức Phụ hoàng
Xin cha giải rõ các phần con nghi
Đức vua không biết nói gì
Liền mời Hoàng tộc giải thì cho con.

Hoàng tộc, trên dưới không còn
Không ai giải được lời nghi của Ngài
Thiên hạ: Giáo sĩ người tài
Giải được thắc mắc ở ngoài Thế gian.

Đức vua nghe vậy liền mời
Uất Đầu Lam Phất đứng đầu Thánh nhân
Giáo sĩ khi đến Hoàng triều
Đức vua liền nói những điều Hoàng cung.

Nếu Thầy giải được tôi mừng!
Sẽ được ban thưởng, Thầy đừng ngại chi
Còn không biết được tức thì
Xin rời Đại sảnh, thăm vì vua thôi.

Giáo sĩ nói dễ như chơi
Kính mời Bệ hạ hỏi thời ý đi
Vua rằng: không phải ý tôi
Mà của Thái tử tên thời Đạt Đa.

Giáo sĩ liền nói ý ra
Bất luận ai hỏi thì Ta giải liền
Dù cho cao tận trên Thiên
Tôi đây sẵn liền giải đáp ra ngay!

Thái tử liền có trình bày:
Ở trong Thiên hạ có hai hạng người?
Người khôn, người dại hai nơi?
Người giàu, kẻ khó xin thời giảng phân?

Tại sao Trời lại bất công?
Người ăn không hết, kẻ lần không ra?
Thầy biết thì cứ nói ra?
Còn nếu không biết xin ra cửa về!

Giáo sĩ tâm trí nặng nề!
Làm sao giải được, phải về tu thêm
Đức vua đành phải lặng im
Để cho Thái tử tìm đường giải thông.

Ngài liền từ giả vua cha
Cùng là thê, tử xuất gia tu hành
Khởi đầu khổ hạnh bị xanh!
Đến khi kiệt sức, không sanh đạo mầu!

Ngài liền chấn chỉnh không cầu
Tạm dùng ít sữa của nàng Mục chăn
Bỗng nhiên sức khỏe có tăng
Dụng công tu tưởng để tìm cho ra.

Thành công Quán, Tưởng rất xa
Những thứ thắc mắc không ra chút nào
Tìm học Lý luận tuyệt cao
Lý luận tuyệt đỉnh không ai hơn Ngài.

Những thứ mà Ngài đã nghi
Dụng công thêm nữa để tri cho tường
Nhìn được ở tận Mười phương
Cũng chưa biết được, tỏ tường bốn nghi.

Ngài liền thanh tịnh tức thì
Bỗng Tâm phát sáng tỏ tường bốn nghi
Thử đi thử lại không nghì
Rơi vào Bể tánh các nghi không còn.

Đứng lên tìm các bạn hiền
Chỉ pháp tu Thiền để về “Nhà xưa”
Chín bạn tu Thiền trước kia
Dạy những vị ấy pháp tu “Bụi trần”.

Chín vị ngộ được trọn phần
Trình ngộ của mình với Sĩ Đạt Ta
Thái tử liền nói hết ra
Cổ Nhiên Đăng Phật chứng ta chỗ này.

Các ông phụ giúp ta xây
Giáo đoàn Phật giáo bày đây tu Thiền
Các vị bạn cũ nói liền:
Đồng ý, nhưng phải chư Thiên chứng giùm.

Thải tử phải nhờ vị Thần
Xác nhận: Ngài chứng tuyệt phần tam minh
Chín vị tu trước vững tin
Lập ra Giáo đoàn giảng dạy Thiền Thanh.

Thái tử dạy rõ tu Thiền
Chín vị nhận được thấy thiêng vô cùng!
Các vị trình ngộ của mình:
Chính Tâm thanh tịnh là đây cội nguồn.

Chín vị nhận được lệ tuôn!
Chảy ra nước lệ: không buồn không vui
Chín vị ai cũng ngậm ngùi!
Không ngờ mình chứng tuyệt mùi Thiền Thanh.

Nhìn trong Tam giới như tranh
Ai thích ngắm nhìn là bị trầm luân!
Do vậy, Đức Phật dạy “Dừng”
Chỉ cần thanh tịnh là đây Niết bàn.

Để cho những người Thế gian
Biết cách tu Thiền của Phật Thích Ca
Các ông nói lại lời Ta
Không theo Vật lý, được ra luân hồi!

Tu Thiền đơn giản vậy thôi
Nếu Tìm hay Kiếm: vào đời trầm luân!
Lần nữa Ta dạy chỉ “Dừng”
Chính Tâm thanh tịnh là đây cội nguồn.

Thiền Thanh, thiên hạ bảo cuồng!
Ngài dạy tu thiền: Quán, Tưởng, Cầu Mong
Tu Quán, tu Tưởng trong lòng
Thành tựu được rồi là có Thần thông.

Các Thầy nhận được thong dong
Đi ra nhiều nước dạy xong pháp này
Tiếp theo Ngài dạy “Luận bàn”
Nói ra cạn lẽ Thế gian không bì.

Ở trong Thiên hạ nói gì
Cũng không bì được lời Ngài nói ra
Vì đây “Triết lý Thích Ca”
Thiên thượng, Thiên hạ chỉ ra lẽ này.

Kế tiếp Ngài dạy tu “Tìm”
Dụng công “Nghi, Tìm” ở khắp Thế gian
Khi Tâm được định thênh thang
Thấy trong Vũ trụ Thế gian là vầy.

Ba pháp thiên hạ chưa vừa
Cầu mong Phật dạy: con ưa an bình
Phật rằng: các ông lặng thinh
Khi được Thanh tịnh niệm liền danh A!

A đó là Phật Di Đà
Có siêu thần lực rước người thích vui
Về nơi Tịnh Độ thật vui
Chim muông ca hót, hoa thời ngọc sang.

Mặt đất tương tợ như vàng
Đỡ chân người bước vô vàn êm chân
Sáng ra không phải đi mần
Chi cần đi cúng các tầng Phật xưa.

Nhiều người nghe vậy rất ưa
Niệm Phật đến nổi quên trưa quên chiều
Được vậy thành tựu rất nhiều
Nhiều người ham muốn cũng chưa vừa lòng.

Làm sao có được Thần thông
Mà thật kỳ bí ở trong núi rừng
Vì vậy, Ngài dạy “Mật truyền”
Niệm câu Thần chú linh thiêng vô cùng.

Người niệm thấy rất lạ lùng
Khi niệm liên tục thì bùng huyền linh!
Năm pháp Ngài dạy tận cùng
Tất cả đều bỏ vì trong luân hồi!

Sau cùng Ngài dạy pháp “Thôi”
Chỉ cần Thanh tịnh ở nơi Tâm mình
Tu Thiền Phật dạy núi Linh
Là Thiền Thanh tịnh tuyệt linh cõi này!

Thiền Thanh, Phật dạy như vầy:
Khi Thấy, chỉ Thấy, Thấy vầy mà thôi
Thiền Thanh không đứng không ngồi
Không Quán, không Tưởng, luân hồi lìa ngay!

Thiền Thanh Đức Phật chỉ bày
Chỉ cần Thanh tịnh: vào ngay Niết bàn
Tất cả những chuyện Thế gian
Không dính, không mắc, không màng đến chi.

Ngày xưa, Đức Phật dạy thì
Tâm mình Thanh tịnh là y Niết bàn
Ngài dạy như vậy rõ ràng
Sống với tánh Biết là an muôn đời.

Trực nhận tánh Thấy tức thì
Luân hồi nhiều kiếp làm chi theo mình
Tu Thiền không phải lặng thinh
Khi Thấy, cứ Thấy, mình đừng chạy theo.

Tu Thiền đừng sợ giàu nghèo
Không gieo nghiệp quả làm sao theo mình
Thiền Thanh không phải lặng thinh
Mà Thấy, cứ Thấy, cái nhìn để yên.

Những chuyện phiền não triền miên
Không dính, không mắc là yên được liền
Thiền Thanh Đức Phật dạy riêng
Những ai đại phúc nhận liền Thiền Thanh.

Niết bàn là ở trong lòng
Không theo Vật lý là xong luân hồi
Thế kỷ ba mươi đến rồi
Hoa Thiền chấm dứt hết rồi tại đây.

Chúng con nghe dạy của Thầy
Cúi đầu ba lạy xin Thầy chứng minh.

HỒI HƯỚNG:

Kính mừng Phật Đản xong rồi
Nguyện đem công đức vào đời chúng con
Chúng con nhất quyết lòng son
Quyết tu Thanh tịnh không còn trầm luân.

Phật dạy chúng con chỉ “Dừng”
Tâm con Thanh tịnh luân hồi “Dừng” ngay
Hôm nay tại “Tiểu Linh Đài”
Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này.

Chúng con kính nguyện tại đây
Luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng
Đời con đã hết gian nan
Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền tông.

Tâm con hiện tại đã không
Chúng con một lòng thực hiện Thiền tông
Dù cho Thế giới hoại không
Hư không có hoại lòng con vẫn bền.

Nhờ Phật con đã đứng lên
Luân hồi sinh tử vượt lên được rồi
Đời con đại phúc Phật ôi!
Hôm nay sinh tử dứt rồi với con.

Nam mô giáo chủ Ta bà Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *