Hồi Hướng Công Đức Và Phước Đức Khi Dùng Thức Ăn

Ông A Na Luật hỏi Đức Phật,

Kính bạch Đức Thế Tôn, Như Lai dạy chúng con tu Thanh Tịnh Thiền là để trở về nguồn cội của chính mình. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Thế Tôn có dạy: khi thọ dụng bữa cơm phải biết hồi hướng Công đức và Phước đức của chính mình về ngôi vị Phật của chính mình. Phần tu sỹ như chúng con đã hiểu và đã thực hiện, còn các vị Ưu bà tắc, Ưu bà di và các vị cư sỹ ở những đời sau muốn tu Thanh Tịnh Thiền thì phải hồi hướng như thế nào để được trở về ngôi vị Phật của chính họ, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con.

Đức Phật dạy ông A Na Luật:

Này ông A Na Luật, câu hỏi của ông rất phải, đối với người không tu pháp môn Thanh Tịnh Thiền, nghe rất bình thường; còn những người đang tu pháp môn Thanh Tịnh Thiền này thì phải hiểu biết tận tường thì mới chỉnh đúng đường về với Phật quả của chính mình được.

Ông hãy lắng nghe, còn riêng ông A Nan Đà phải nhớ rõ, để sau này các đệ tử lớn của Như Lai kết tập lại kinh điển, ông nói lại lời dạy của Như Lai về phần kỉnh nguyện này, để truyền lại cho hậu thế:

Sau đây là lời kỉnh nguyện của người tu sỹ hay cư sỹ tu Thanh Tịnh Thiền: trước khi dùng cơm phải kỉnh nguyện như sau:

 • Nam mô Mười phương chư Phật.
 • Kính trình các Ngài:
 • Đây là thức ăn thanh tịnh của con.
 • Trước khi con hưởng dụng.
 • Kính xin cúng dường Mười phương chư Phật.
 • Kính xin các Ngài hưởng dụng và chứng minh cho con:
 • Trước hết, xin hồi hướng Công Đức, Phước Đức của con từ vô lượng kiếp đến nay về quả vị Phật của con. Sau, xin sám hối những lỗi lầm mà từ ngàn xưa đến nay con đã gây ở trên thế giới này. 
 • Cám ơn cốc loại đã thu hút khí trời khắp nơi trong hành tinh này để có hình thể nuôi con.
 • Cám ơn những người: thương mại, gieo trồng và nấu nướng cho con hưởng dụng. Con xin hồi hướng công đức và phước đức cho những vị ấy.
 • Kính xin Mười phương chư Phật chứng minh cho con.
 • Mô Phật!

Khi đọc thầm lời kỉnh nguyện nói trên, các ông phải niệm bằng thân tâm Thanh tịnh, rỗng lặng và hằng sáng suốt, không được phát ra tiếng bên ngoài. Nhờ thân tâm Thanh tịnh, sáng suốt của các ông và Thanh tịnh trong vũ trụ này, hai thứ hòa cùng nhau, tạo thành Thanh tịnh diệu kỳ, nhờ đó mà đường về ngôi vị Phật của người tu Thanh Tịnh Thiền đã được thiết lập. Cũng kể từ ngày giờ đầu tiên này: người tu pháp môn Thanh tịnh thiền này được sự bảo vệ của Mười phương chư Phật và Thần Kim Cang.

Cũng từ lần kỉnh nguyện đầu tiên này: Ma Vương không làm gì được người tu Thanh tịnh thiền. Cũng từ lần kỉnh nguyện đầu tiên này: Người tu ấy bắt đầu có cuộc sống mới và được mang danh là một phật tử chân chính, cũng có nghĩa là hạt giống Phật bắt đầu nảy nở, cho đến khi nào về đến quê hương Phật của mình mới thôi, tức được trở về Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, cũng gọi là Phật giới.

Tất cả những vị có mặt, ai ai cũng cảm động rơi lệ và nói:

 • Chúng con chưa từng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn rành mạch và diệu kỳ như hôm nay, ai ai cũng khóc!

Ngài A Na Luật và tất cả những vị có mặt hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi quay về chỗ ngồi.

~ Sách: ” Khai Thị Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân – NXB Tôn Giáo

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *