Hoa Tiêu Của Một Vị Phật Xuất Hiện Khi Nào?

Câu hỏi của bà Đào Tú Lan về Hoa Tiêu và được trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *