Giải Đáp Thiền Tông – người có Phước tu thiền sẽ thuận duyên

Người tu Thiền tông mà có phước thì mọi việc sẽ thuận lợi, cả trong việc tu tập và cuộc sống, công việc.

Trước đây mà tu theo đạo Thánh thì sẽ rất khó vì ông Thánh sẽ cản phá, không cho mình tu….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *