Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông Đặc Biệt lần 3 – phần 11

Khi Đức Phật dạy Đạo có chữ viết chưa – Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông Đặc Biệt lần 3
Chùa Thiền Tông Tân Diệu – Chuyên Dạy Giải Thoát

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *