Giác Ngộ Về Cầu Xin Nơi Trái Đất Này

Tại sao khi cầu xin có người được, người không được?

Hoài bão của Đức Phật ra đời là để chỉ cho chúng sinh biết: Ai ai cũng có Phật tánh, trở về sống với Phật tánh của chính mình, sẽ không còn bị đi trong sáu nẻo luân hồi nữa. Còn cầu xin có cảm ứng chứ chẳng phải không.

Theo lý Thiền tông thì Đức Phật không làm như vậy.

Vì Sao?

Vì vị Phật nào cũng muốn cho chúng sinh trở về nguồn cội của chính mình. Nếu Phật chiều chúng ta, chẳng khác nào các Ngài làm sai lời nguyện của các Ngài sao?

Tuy nhiên, trong Nhà Phật có vị Bồ tát là Đức Quán Thế Âm, Ngài có nguyện lớn là, “ Độ khắp Ta Bà thế giới”, ai gặp đại nạn, cầu khẩn Ngài, Ngài sẽ cứu giúp.

Vì sao Ngài làm được như vậy?

Vì Ngài tu thành tựu được “Nhĩ Căn Viên Thông”, nên Ngài nghe được niệm, hay tiếng kêu cứu của con người nơi địa cầu này.

Xin lưu ý: Quỷ hay Thần cũng làm được việc này, nhưng họ chỉ làm được trong phạm vi nhỏ hẹp, nếu chúng ta đến chỗ thờ các Ngài, chúng ta cầu xin, chúng ta sẽ được các Ngài thỏa mãn.

Vì sao các Ngài làm được việc này?

Vì khi chúng ta cầu phước, phước đó do đâu mà có?

Xin thưa, phước mà chúng ta muốn có đó, là phước của chúng ta đã tích lũy từ các đời trước, hôm nay chúng ta cần dùng đến, nên xin rút ra.

Vì chúng ta không biết việc này, nên đến các nơi ấy nhờ các Ngài giúp, tự nhiên được thành tựu.

Vậy người nào có phước thì mới xin được, còn người nào không có phước thì không được sử dụng, tức cầu xin không có kết quả.

Nhưng, cái nguy hiểm của việc cầu xin này là, chúng ta mơ mộng các Ngài giúp, nên tự nhiên chúng ta mời các Ngài về nhà để tôn thờ, vô tình mình tự nguyện làm người hầu kẻ hạ cho các Ngài!

Đức Phật dạy, chúng sinh ở thế giới loài người, nếu muốn tu giác ngộ và giải thoát, dễ hơn các loài Thần.

Vì sao dễ hơn?

Vì loài người, là nơi “Trung tâm” để đi các nơi trong một Tam giới. Cao nhất là loài trời Phi Phi Tưởng; còn thấp nhất là Địa ngục. Còn ở các loài Thần, không có đường giải thoát.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *