GIÁC NGỘ LÀ GÌ?

Giác ngộ là hiểu căn bản 7  phần như sau:

Một: Biết Càn khôn vũ trụ là gì

Hai: Biết Phật giới ở đâu

Ba: Biết công dụng của Tam giới ra sao

Bốn: Biết được quy luật Luân hồi nơi Trái đấy này.

Năm: Biết được tánh Phật, tánh Con người và tánh muôn loài.

Sáu: Biết được công thức thoát ra ngoài quy luật luân hồi của trái đất.

Bảy: Biết được người nào giúp đỡ, hay lường gạt mình. 

Pháp môn Thiền tông sẽ giúp cho quý vị hiểu thấu giác ngộ là gì và giải thoát để đi về đâu? Và làm sao được giải thoát?

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *