ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI

Đường về Phật giới dành cho người đạt Bí Mật Thiền tông hoặc tạo được công đức trong sáng.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *