Dùng nhiều tiền làm từ thiện và xây chùa có giải thoát không?

Ông Hoàng Anh Thu, sanh năm 1944, tại Thủ Dầu Một, cư ngụ tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, là đệ tử của thầy Thích Mẫn Chiến, có hỏi Trưởng ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu như sau:

Thầy tôi dạy: Muốn giải thoát, đầu tiên phải phụng sự Tam Bảo, bằng cách là xây chùa, xây càng nhiều càng tốt. Vì vậy, tôi đã bỏ ra một số tiền rất lớn, hùn xây 3 chùa lớn và phụ xây 7 ngôi chùa nhỏ. Như vậy, công đức của tôi nhiều như vậy, có giải thoát được không?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Phần công đức có bao nhiêu, thì tôi không biết, mà tôi chỉ biết người đứng ra xây chùa, hay hùn xây chùa, thiền viện hoặc tu viện, Đức Phật dạy có 4 cái được như sau:

1- Xây chùa hoặc hùn xây chùa, để giúp người khác giác ngộ và giải thoát, thì được công đức ít hoặc nhiều.

2- Xây chùa hoặc hùn xây chùa, đế giúp người khác ăn hiền ở lành, thì được phước đức ít hoặc nhiều.

3- Xây chùa hoặc hùn xây chùa, để dẫn người đến mê tín dị đoan, thì được ác đức ít hoặc nhiều.

4- Xây thiền viện hoặc tu viện, để giúp người khác dụng công tu hành có thành tựu trong Vật lý, tức có Thần thông, để đi khoe với thiên hạ. Người xây hoặc hùn xây này: Không có công đức, không có phước đức, mà cũng không có ác đức. Nếu người xây hoặc hùn xây, mà nói với người khác là giúp người khác giải thoát, thì những người này được làm Hoa báo rất tốt tươi.

Nghe Trưởng ban vừa nói đến dây, thầy Thích Mẫn Chiến, đứng dậy, kéo tay ông Huỳnh Anh Thu ra ngoài chùa và nói:

Thầy Huệ Phong này khùng rồi, ông bỏ tiền ra nhiều như vậy, cất chùa để có công đức, hỏi ông mà ông không biết, như vậy, hỏi ông ta làm gì, đi về, ở đây lâu, cũng khùng theo ông ta đó!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *