Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Tại sao nhiều nơi thờ hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát?

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ tát chỉ tu có một căn, là nhĩ căn viên thông; nhưng về phần hạnh nguyện của Ngài, phần nhiều phù hợp với chúng sanh ở thế giới này. Vì vậy, từ chùa đến nhà riêng, từ trên xe dưới thuyền, đâu đâu cũng thấy hình tượng Ngài.

Lời nguyện của Ngài:

Tầm thinh khắp Ta bà thế giới, để cứu nạn cứu khổ cho chúng sinh!

Ngài có thể xuất hiện rất nhiều hình tướng, để cứu nạn cứu khổ, khi ai cầu đến Ngài.

Xin lưu ý phần này, vị nào muốn được Ngài cứu nạn, cứu khổ, vị đó phải thật sự khổ vì vật lý, mà phải chính đáng thì Ngài mới cứu, chớ mình đi tranh giành với người khác, mà xin Ngài cứu khổ thì Ngài không cứu được.

Vì sao vậy?

Vì ai khổ mà bị oan trái thì Ngài đứng ra cứu giúp, đúng với lời nguyền của Ngài, cũng đồng nghĩa là Ngài thực hiện đúng theo luật nhân quả nơi thế giới này. Còn ai bị luật quả báo của nhân quả, thì Ngài không cứu giúp được.

Vì sao vậy?

Vì Ngài không dám phá vỡ luật nhân quả nơi thế giới này.

( Sách: Tu Theo Pháp Môn Nào Của Đạo Phật Dễ Giác Ngộ – tác giả Nguyễn Nhân)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *