Đức Phật Dạy Vượt Cửa Hải Triều Dương

Đức Phật dạy:

Người đã tạo ra công đức thật nhiều hoặc vô lượng rồi, thực hành đúng pháp môn Thanh Tịnh thiền. Khi người đó hết tuổi thọ, tự mình đến cửa Hải Triều Dương, vừa đến, cửa này tự động mở ra, đẩy vỏ bọc tánh Phật và khối công đức của người này vào Phật giới.

Khi vỏ bọc tánh Phật và khối công đức vừa qua cửa Hải Triều Dương, ánh sáng điệu từ Quang chiếu vào vỏ bọc tánh Phật và khối công đức. Tức khắc, khối công đức liền định hình ra một “Ngôi nhà Pháp thân Thanh Tịnh”, cũng từ Ngôi nhà Pháp thân Thanh Tịnh này, khối công đức ấy hình thành ra một “Kim Thân Phật”. Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, tức khắc một vị Phật được sinh ra.

Một vị Phật được sinh ra, việc làm của vị Phật có 5 nơi tùy theo số công đức của vị ấy:

Vị Phật có công đức vô lượng thì được phân thân vào bất cứ đâu trong Càn khôn vũ trụ, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ.

Vị Phật có công đức thật nhiều thì được phân thân đến một vùng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ.

Vị Phật có công đức vừa thì được phân thân đến một vùng Trung Thiên Thế Giới, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ.

Vị Phật có công đức nhỏ thì được phân thân đến một vùng Tiểu Thiên Thế Giới, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ.

Vị Phật có công đức thật ít, chỉ được phân thân đến Thế giới mà trước kia vị Phật đó sinh sống, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ.

Đức Phật dạy thêm:

Vị Phật có công đức thật ít, tự mình không vượt được cửa Hải Triều Dương thì trong Phật giới có một vị Phật đến đó giúp người này vượt qua cửa Hải Triều Dương.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *