Đức Phật Dạy Nên và Không Nên Theo Pháp Môn Tu Nào

Ông cư sỹ Thường Mạnh Hiền

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu, mỗi pháp môn tu thành tựu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông cư sỹ Thường Mạnh Hiền, Như Lai dạy nơi thế giới này có 6 pháp môn tu.

Như Lai sẽ dạy ông và đại chúng về thành tựu của mỗi pháp môn:

Một: Dụng công ngồi thiền Quán, Tưởng, để tưởng tượng vật nhỏ ra lớn. Pháp môn này phải ngồi trong phòng nhỏ hẹp nên gọi là Tiểu thừa. Pháp môn này, Như Lai dạy ban đầu nên gọi là Nguyên thủy. Các thầy mang về phương nam truyền bá nên gọi là Nam truyền.

Hai: Dụng công ngồi thiền giúp cho thân tâm vật lý được Thanh Tịnh. Khi tâm Thanh Tịnh, có những vần thơ từ trong tâm duyên hợp vật lý chảy ra rất hay. Pháp môn này cũng giúp cho những ai thích lý luận, họ đem lý luận này ra để chinh phục người khác. Pháp môn này Như Lai dạy thứ hai nên gọi là Trung thừa.

Ba: Dụng công ngồi thiền Nghi, Tìm hay Kiếm hữu dụng của vật chất nhỏ như vi trần, lớn lao như hành tinh. Vì pháp môn này mênh mông như vậy nên gọi là Đại thừa.

Bốn: Dụng công ngồi thiền, mơ đến nước Tịnh Độ sinh sống, để hưởng cảnh đẹp ở cõi này. Gọi là pháp môn Tịnh độ.

Năm: Dụng công ngồi thiền, niệm câu thần chú, để cho vật chất trước mặt di chuyển đi nơi khác; hoặc tích điện từ Âm Dương vào thân và tâm duyên hợp của tứ đại, làm thầy trị bệnh đau nhức cho người khác. Vì niệm câu thần chú có linh nghiệm như vậy nên gọi là Mật chú tông.

Sáu: Pháp môn Thanh Tịnh thiền này, không dụng công như 5 pháp môn nói trên, chỉ để tâm tự nhiên Thanh Tịnh, khi thuần thục nhận được rõ ràng 4 thứ:

– Tự nhiên thân và tâm vật lý của mình như không có.

– Thấy cái màn mênh mông trong suốt.

– Nghe mà không cần tai của thân.

– Thấy được hoạt động của chư Phật bên kia màn trong suốt, gọi là Phật giới.

Trên đây là căn bản pháp môn Thanh Tịnh thiền. Mục đích của pháp môn này là giúp cho ai muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút Nhân quả vật lý Âm Dương để trở về Phật giới sinh sống.

Đức Phật dạy thêm:

Các pháp môn Như Lai dạy không bỏ pháp môn nào cả, mà tùy theo người thích.

Nếu tu muốn thành tựu trong vật lý thì chọn pháp môn từ 1 đến 5.

Nếu tu muốn giác ngộ và giải thoát thì chọn pháp môn thứ 6 là Như Lai Thanh Tịnh thiền.

Như Lai dạy các ông: Pháp môn Như Lai Thanh Tịnh thiền này không có bao nhiêu người thực hiện được.

Nếu Như Lai dạy pháp môn này không thì đạo của Như Lai không tồn tại lâu dài trên thế giới này được. Vì vậy, Như Lai phải dạy đủ 6 pháp môn, để tìm trong số đông, xem có ai muốn giải thoát không?

Ông cư sỹ Thường Mạnh Hiền nghe Đức Phật giải thích câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng, cảm ơn lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *