Dòng Chảy Của Mạch Nguồn Thiền Tông

Bài kệ Huyền ký của Đức Phật về dòng chảy của Mạch Nguồn Thiền tông. Chính Huyền ký này, Đức Phật chỉ cách tu thiền để trở về nguồn cội của chính mình, quý vị cố gắng nghe từng dòng, từng chữ, để nhận ra cách tu Thiền tông.


Hoa thiền Thầy dạy núi Linh
Ngọc, vàng, châu, báu không hơn Hoa thiền
Các con nhìn thấy để yên
Nhìn thấy, cứ thấy là miền quê xưa.

Tu thiền đừng chọn sớm, trưa
Lúc nào cũng thấy là xưa của mình
Nhìn thấy như vậy lặng thinh
Nếu khởi thêm thấy là mình phải luân.

Thầy dạy các con phải “Dừng”
Bắt buộc phải thấy còn trong Niết bàn
Trần gian không chịu bình an
Vì thấy theo thấy gian nan luân hồi.

Thầy dạy các con nên thôi
Nhận ra tánh Thấy để rồi bình yên
Bao năm lao khổ lụy phiền
Hôm nay Hoa thiền Thầy dạy các con.

Dù cho sông cạn núi mòn
Ánh sáng Hoa thiền, “mọc” ở nơi đây
Tiếp theo hai tám vị Thầy
Dẫn Mạch nguồn thiền chảy đến phương Đông.

Đầu tiên vượt biển qua sông
Chảy qua eo Hồng tránh bão Côn Sơn
Vào nơi đất Việt thọ ơn
Nhận nhiều lương thực để lên Bắc truyền.

Theo dòng chảy ngược Trường Giang
Thỉnh an vua Đế trao sang Nguồn thiền
Vua phán: Ông Thầy… bị điên!
Vị Tổ xuống thuyền vượt biển ra khơi.

Rừng lớn ẩn kín một nơi
Ở đất Bắc Ngụy, Thiền dừng Thiếu Lâm
Ở nơi thất đá lặng thinh
Chín năm thiền định, đợi người đến xin.

Một tay, thân yếu, một mình
Nắm lấy Nguồn thiền vun khắp phương xa
Đến đây, Huyền Ký Thích Ca
Cho người duyên lớn nhận ra Nguồn thiền.

Phương Đông hết đảo hết điên!
Nhờ có Nguồn thiền chảy khắp mọi nơi
Tổ ấy rảnh rỗi thảnh thơi
Bị người đầu độc để đời dứt luân!

Tại đây Thiền chảy không ngừng
Chảy qua Đông Bắc, phổ Thiền Cao Ly
Vượt qua Đông Biển một khi
Vào nơi “Trời mọc”, trụ thì nơi đây.

Duyên “Trời”, không lớn với Thiền
Mạch sáng Nguồn thiền phải chảy về Nam
Vượt sông, qua núi, muôn ngàn
Gặp khó vô vàn Thiền đến Thăng Long.

Vua, Tôi nước Việt chờ mong
Dòng chảy Nguồn thiền của Phật Thích Ca
Hôm nay Thiền đến nước ta
Con Hồng cháu Lạc, nhận ra Nguồn thiền.

Vua, Tôi nhận được để yên
Dẹp xong giặc Bắc, cho Thiền chảy lên
Quê hương tươi đẹp bình yên
Dòng chảy Nguồn thiền, lên đến núi Yên.

Vua, Dân hết não hết phiền
Lập thêm hai Tổ ở yên tu hành
Yên Sơn tuyệt đẹp như tranh
Vua ở nước Rồng yên dạ nghỉ ngơi.

Trăm năm Thiền chảy khắp nơi
Ở yên đất Huế nhiều đời trải qua
Vì dân nước Việt chia ra
Do vậy, Nguồn thiền phải sa nơi này.

Thế kỷ hai mươi có Thầy
Nhận được Mạch ấy định xây chùa thiền
Giang sơn chưa được bình yên
Thầy ấy, truyền Huyền giao lại hậu nhân.

Vạn dân sum họp xa gần
Mạch chảy Nguồn thiền mới phát bùng xa
Biết rằng Huyền ký Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra “Đất rồng”.

Cùng nhau chung sức chung lòng
Lập nhiều phương tiện rất mong Mạch thiền
Thiên hạ nhận được bình yên
Trợ giúp người thiền nhận được Thiền tông.

Chánh pháp nhãn tạng trong lòng
Niết bàn vi diệu được phồng tại đây
Thiền tông chánh thức nơi này
Người có tâm lớn nơi đây lưu truyền.

Mạch thiền đã có đủ duyên
Chảy đi khắp miền các biển Năm châu
Người nhận được hết khổ sầu
Vì Thiền có được tánh mầu an vui.

Như Lai thỏa nguyện lòng vui
Ghi công người ấy vào nơi an nhàn
“Đất Rồng” chảy khắp thế gian
Người nào nhận được an nhàn thảnh thơi.

Thiền tông an trụ khắp nơi
Con Lạc cháu Hồng hãnh diện Thiền tông
Như Lai Huyền ký “Đất Rồng”
Có người tâm lớn, nối dòng Như Lai.

 

Sách: “Huyền Ký Của Đức Phật và các vị ngộ thiền” – tác giả Nguyễn Nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *