Đời này, là đời Mạt pháp, làm sao tu giải thoát được?

Thầy Thích Chánh Chơn, sanh năm 1941, tại Thái Bình, cư ngụ tại tỉnh Đồng Nai, có gay gắt hỏi 2 câu:

1- Chùa Thiền tông Tân Diệu có đề chữ: Tu theo pháp môn Thiên tông cốt để thành Phật. Sao chùa dám quả quyết như vậy, đời này là đời Mạt pháp, không thể nào tu thành Phật được?

2- Đời này, là đời Mạt pháp, làm sao tu giải thoát được?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Câu một: Thưa thầy Thích Chánh Chơn: Câu này, Thiền sư ni Đức Thảo bảo chúng tôi ghi như vậy. Chúng tôi có hỏi Thiền sư ni, thì Thiền sư ni có dạy chúng tôi như sau: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa: Các ông có sẵn Phật tánh, cứ sống với tánh Phật của mình, và biết tao ra công đức, khi viên mãn, được trở về Bề tánh thanh tịnh, nói theo tiếng bình dân là “thành Phật”, tức được trở về cố hương của mình.

Câu hai: Tuy đời này là đời Mạt pháp, nếu ai muốn giải thoát chúng tôi xin chỉ cho, Vậy thầy muốn giải thoát không?

Thầy Thích Chánh Chơn trả lời:

Muốn!

Trưởng ban hỏi:

Thầy có gan không?

Thầy Thích Chánh Chơn nói:

– Gan!

Trưởng ban nói:

Thầy gan thật hay nói cho vui?

Thầy Thích Chánh Chơn quả quyết:

Nếu Trưởng ban chỉ rõ, tôi nhất định thực hành.

Trưởng ban nói với những người có mặt:

Các vị đã nghe rõ lời nói của thầy Thích Chánh Chơn rồi đó. Nếu quí vị chịu làm chứng, tôi sẽ nói cho thầy Thích Chánh Chơn biết pháp môn tu giải thoát này.

Sự thật thầy muốn tu giải thoát không?

Thầy Thích Chánh Chơn khẳng định một lần nữa là muốn.

Trưởng ban nói:

Nếu thầy thật sự muốn, thì thực hành theo gương 2 vị này:

Một: Theo gương Thái tử Tất Đạt Đa, rời bỏ Hoàng cung vào rừng núi ở, không màng đến danh lợi và địa vị.

Hai: Theo gương Ngài Trần Nhân Tông, bỏ ngôi vua lên núi ở 1 mình.

Vừa nghe Trưởng ban nói gương 2 vị tu giải thoát.

Thầy Thích Chánh Chơn nói:

-Làm sao tôi làm như vậy được!

Nghe thầy Thích Chánh Chơn nói, ai cũng cười và có người trong hội nói:

Ông là ông thầy nhác gan, mà cũng bày đặt đến đây hỏi khó người khác.

Trưởng ban nói:

Ông nhác gan quá, mà muốn tu giải thoát làm sao.

Trưởng ban nói tiếp:

Vậy, mời thầy ra ngoài chùa, để những người có gan ở lại đây nghe chúng tôi nói pháp môn giải thoát.

Thầy Thích Chánh Chơn năn nỉ xin Trưởng ban cho thầy ở lại nghe và không hỏi một điều gì nữa. Trưởng ban chấp nhận và nói pháp môn tu giải thoát này:

Trưởng ban nói:

Thái tử Tất Đạt Đa, là 1 vị đã thành Phật từ nơi Cung trời Đâu Suất Đà. Nhiệm vụ của Ngài là phải làm vậy, để đầu dắt loài Người tu giải thoát. Nếu ai tu giải thoát mà làm theo Ngài thì không đúng.

Vì sao không đúng?

Đức Phật có dạy:

Chớ giẫm Như Lai vết đã qua!

Còn Đức vua Trần Nhân Tông, là một vị Tổ Thiền tông, có nhiệm vụ là khẳng định pháp môn Thiền tông học này: Chỉ có pháp Thiên tông này, mới giải thoát được mà thôi. Quí vị muốn tu giải thoát phải thực hiện được 4 phần vô trụ:

1- Về vật chất: Phải vô trụ với vật chất.

2- Về tiền tài danh lợi: Cũng phải vô trụ.

3- Về lời dạy của Đức Phật: Phải thông suốt.

4- Về thực hành: Phải triệt để thực hiện cho được. Đặc biệt, phải biết công thức giải thoát và tạo ra công đức.

Những người có mặt, ai cũng biết phương pháp tu giải thoát và cảm ơn Trưởng ban.

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *