Không diệt vọng tưởng vì sao thành Phật được?

Bác sĩ Lê Long Trường, sanh năm 1946, tại Thủ Dầu Một, cư ngụ TP. San Diego, Mỹ, hỏi tiếp:

Thầy chúng tôi dạy: Muốn thành Phật thì phải diệt trừ Vọng tưởng, nếu không cho diệt trừ được Vọng tưởng thì làm sao giải thoát được?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Vọng tưởng là do cái tưởng tượng của Tánh người, bất cứ người nào cũng sống bằng cái Vọng tưởng của Tánh người cả. Bất cứ ai dám diệt trừ Vọng tưởng, thì người đó tự mình giết mình vậy.

Vì vậy Đức Lục Tổ có dạy:

Vọng tưởng là của con người
Người không Vọng tưởng như là cỏ cây
Các con ghi nhớ lời Thầy
Người không Vọng tuởng như thấy thúi sình!

Vọng tưởng mà tìm huyền linh
Là tìm sinh tử để mình vui chơi
Thiền tông Phật bảo mình “Thôi”
“Thôi” tìm “Thôi” kiếm hết rồi trầm luận!

Bác sĩ Lê Long Trường nghe Trưởng ban trả lời hết 4 câu hỏi của mình, bác sĩ xin phép Trưởng ban và nhiều người có mặt, ngâm bài thơ để nói lên sự ngộ đạo Thiền tông của mình.

Thơ rằng:

Nhiều năm tôi nguyện tôi cầu
Trước nay, tôi làm những chuyện không đâu
Đến đây nghe Trưởng ban dạy
Tôi nhận được chân tâm chẳng cần cầu.

Hôm nay đã hết nhức đầu
Tại nơi quê vắng lại có hạt Châu
Phước tôi thật lớn lao thế!
Nhận được chân Tâm chỉ nghe mấy câu.

Về đất Mỹ bỏ cầu mong
Phổ rằng nước Việt Nam có “Báu mầu”
Ai thích, tôi xin chỉ rõ
Thiền tông không kiếm cũng chẳng cầu.

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *