Dẹp Vọng Tưởng Có Thành Phật Được Không?

Sư cô Thích Diệu Huệ, sanh năm 1975, cư ngụ tại tỉnh Đồng Nai, hỏi:

Kính thưa Trưởng ban: Sư phụ chúng tôi hiện đang phổ biến pháp tu Thiền tông, Người cũng tuyên bố là đã khôi phục lại pháp môn Thiền tông tại Việt Nam. Trưởng ban ở đây cũng dạy tu Thiền tông. Như vậy, giữa Thiền tông Thầy tôi và Trưởng ban có giống nhau chăng?

Trưởng ban hỏi:

Sư phụ của sư cô dạy tu Thiển tông như thế nào?

Sư cô Diệu Huệ đáp:

Sư phụ chúng tôi dạy tu ngồi “Dẹp vọng tưởng”, chừng nào hết vọng tưởng là thành Phật!

Trưởng ban nói với sư cô Diệu Huệ:

Như vậy, pháp môn tu Thiền tông của chúng tôi dạy có khác.

Sư cô Diệu Huệ nói:

Đã là Thiền tông do Đức Phật dạy, sao lại có khác?

Trưởng ban trả lời:

Chúng tôi không dám nói riêng ý mình, mà trích đoạn Đức Phật dạy tu Thiền tông, sau này các Tổ sư thiền áp dụng:

Thiền tông chẳng kiếm chẳng tìm
Chẳng quán chẳng tưởng nhận liền tánh Nghe
Tánh Nghe tánh Thấy là bè
Đưa người Thanh tịnh về “Quê của mình!”

Sư cô Diệu Huệ lại hỏi tiếp:

Bên Thiền tông, sư phụ chúng tôi dạy tu hết vọng tưởng là thành Phật! Còn bên Trưởng ban dạy tu theo Thiền tông để thành cái gi?

Trưởng ban trả lời:

Chúng tôi huớng dẫn tu Thiền tông không thành cái gì cả, mà chỉ để trở về quê hương chân thật của chính mình thôi!

Trưởng ban nói tiếp:

Chứng minh phần này, hiện tại có rất nhiều người tu theo Thiền tông của chúng tôi, họ giác ngộ thiền rất nhiều, tức giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” thôi.

Còn vị nào đạt được 2 phần như dưới đây thì được cấp Bằng Chứng nhận là đạt được “Bí mật Thiền tông”:

Một: Cảm nhận được Phật tánh thanh tịnh của chính mình.

Hai: Có thơ hoặc kệ lưu xuất ra ý sâu mầu của pháp môn Thiền tông học

Trên đây là 2 nguyên tắc người tu theo Thiền tông phải biết và thực hiện cho được.

Sư cô Diệu Huệ lại hỏi:

Theo Trưởng ban: Sư phụ chúng tôi tuyên bố khôi phục Thiền tông, có phải là Thiền tông mà Trưởng ban chỉ dẫn không?

Trưởng ban trả lời:

Sư phụ sư cô dạy tu Thiền tông, cũng là Thiền tông đó, nhưng Thiền tông còn nằm trong Nhân quả Vật lý.

Vì sao?

Vì sư phụ cô dạy tu dụng công “Dẹp Vọng tưởng”, khi hết Vọng tưởng Tâm được Thanh tịnh, cái Tâm Thanh tịnh do người tu dụng công dẹp đó, là cái thanh tịnh do dụng công dẹp mới có là do mình tự tạo ra, không phải thanh tịnh thật.

Trưởng ban đọc tiếp mấy câu kệ:

Tu Thiền mà Dẹp hay Cầu
Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông
Tu Thiền cố sức dụng công
Dụng công mà được bỏ sông cho rồi!

Sư cô Diệu Huệ đổi giọng thưa:

Tôi muốn xin Trưởng ban cấp cho tôi Giấy Chứng nhận đạt được “Bí mật Thiền tông” được không ạ?

Trưởng ban trả lời:

Ai đến chùa hỏi đạo, hoặc xem sách của soạn giả Nguyễn Nhân viết ra, mà đạt được sâu mầu của Đức Phật dạy, thì được cấp Giấy Chứng nhận là giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”. Còn cảm nhận được tánh Thanh tịnh Phật tánh của chính mình, có thơ hay kệ lưu xuất ra, nói được chỗ thâm sâu của pháp môn Thiền tông học này, thì chùa Thiền tông Tân Diệu sẽ làm thủ tục cấp. Nếu nhờ vị nào trong Pháp hội này đã được truyền “Bí mật Thiền tông” rồi, xin vị đó hướng dẫn. Khi đầy đủ rồi sẽ được truyền “Bí mật Thiền tông” bằng một buổi lễ đúng phong cách của Đức Phật dạy cho vị Tổ đầu tiên,

Nếu sư có chưa tìm được thì nhờ soạn giả Nguyễn Nhân giúp cho.

Sư cô Thích Diệu Huệ hết sức vui mừng và cảm ơn Trưởng ban.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *