Đến Chùa Cầu Xin Có Đúng Không

Sau đây là cốt chuyện của ông Ưu bà tắc Chương Chí Phàm hỏi Đức Phật như sau:

Kính bạch Đức Thế Tôn, hiện ở cách Đức Thế Tôn không xa, có 2 nhóm người thù hằn chém giết nhau, mỗi bên có mấy trăm người, họ đánh với nhau gần một tháng nay, tổn thất mỗi bên gần phân nửa, sao Đức Thế Tôn không đến đó can ngăn họ để họ không đánh với nhau?

Đức Phật dạy ông Ưu bà tắc Thương Chí Phàm như sau:

Này ông Thương Chí Phàm, mục đích của Như Lai dạy nơi thế giới này là cho những ai muốn giác ngộ để giải thoát, chứ Như Lai không dám phá luật tự nhiên nhân quả nơi vật lý thế giới này. Như Lai nói cho các ông biết, hai nhóm người này họ đã gieo thù hận với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp trước với nhau, nên hôm nay họ mới thanh toán với nhau, chẳng những ở đời này mà còn nhiều đời sau nữa. Như Lai đưa dẫn chứng như sau các ông sẽ thấy rõ: Như có đám trẻ đánh lộn với nhau, các ông là người lớn đến can ngăn, nó có chịu không, hay khi các ông đi bọn trẻ ấy lại đánh nhau nữa.

Ông Thương Chí Phàm lại thưa hỏi Đức Phật: “như vậy phải làm sao cho bọn trẻ không đánh với nhau?”

Đức Phật dạy, duy nhất cho bọn trẻ hay những người đang đánh với nhau họ hiểu là họ đang bị 16 thứ của vật lý và 8 muôn 4 ngàn những thứ ảo giác nơi thế giới vật lý này, nếu họ biết tự nhiên họ không còn đánh với nhau nữa.

Ông Thương Chí Phàm lại hỏi Đức Phật:

Như vậy việc cầu xin của gia đình chúng con từ trước đến nay đêu không đúng sự thật sao?

Đức PHật dạy ông Thương Chí PHàm:

Đã là người và muôn vật sống trong Dục giới phải tuân theo quy luật nhân quả của vật lý, thì không ai có thể can dự vào được, mình lo cho mình còn chưa xong thì làm sao lo cho người khác được, ai đó nói mình làm được điều này điều kia là nói không thật.

Ông Thương Chí Phàm lại hỏi Đức Phật:

Như vậy Đức Thế Tôn thành lập ra giáo đoàn mục đích chính là để làm gì?

Đức Phật dạy ông Thương Chí Phàm:

Vì Như Lai đã tìm được pháp môn tu giải thoát, muốn cho pháp môn này trường tồn ở thế giới này, nên Như Lai thành lập ra giáo đoàn để tìm người kế thừa và truyền lại cho hậu thế.

Như Lai dạy rõ cho ông biết như sau: Như Lai dạy nơi thế giới này có 6 pháp môn tu, duy nhất chỉ có pháp môn Thanh Tịnh Thiền mới giúp cho ai muốn giải thoát, mới giải thoát được, còn 5 pháp môn còn nằm trong tự nhiên qui luật vật lý không thể nào giải thoát được.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *