Đạo Phật Thiền Tông – Lời Phật Dạy #9

dao-Phat-thien-tong

Lời Phật Dạy – Đạo Phật Thiền Tông

Phật tánh ở sẵn trong ta

Ngoài ta tìm Phật tánh ắt theo tà

Theo tà bị đi trong lục đạo

Đi trong lục đạo biết kiếp nào ra.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *