Đạo Phật Thiền Tông – Lời Phật Dạy 07

” Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền”.

~Phật Hoàng Trần Nhân Tông

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *