Cúng Dường Như Thế Nào Thì Có Phước

Cúng dường đúng cách để có phước đức thật nhiều

Cúng dường mà muốn có phước nhiều, người cúng dường chỉ biết cúng là đủ, không khấn nguyện điều gì, nếu khấn nguyện thì khấn như sau:

– “Nay con xin cúng dường tài vật này, cầu mong chánh pháp mãi trường tồn ở thế giới này để làm lợi ích cho mọi người”.

Khi cúng xong mà tâm có các trạng thái như sau là đúng:

Thứ nhất: Nghe lòng mình an vui mà phấn khởi là có phước đức nhiều.

Thứ hai: Nghe lòng mình vui nhưng rất thanh tịnh, an bình, sớm muộn gì cũng gặp được một vị minh sư, nghe được lời vàng ý ngọc chánh pháp mà Đức Phật đã dạy nơi thế giới này.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *