CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG

Cửa Hải Triều Dương là nơi đẩy tánh Phật ra khỏi Tam Giới trở về Phật Giới.

Tìm hiểu cấu tạo của Tam Giới, chúng ta được Đức Phật dạy rằng: trong mỗi Tam Giới, đều có một cửa hút các tánh Phật từ Phật Giới vào trong Tam Giới hoặc hút tánh Phật từ các nơi khác đi luân hồi tiếp trong Tam Giới.

Có một cửa gọi là Hải Triều Dương: có một nhiệm vụ duy nhất là đẩy tánh Phật ra khỏi Tam Giới để trở về Phật Giới, nơi Mười phương Chư Phật sinh sống.

Cửa Hải Triều Dương này  là nơi tiếp xúc giữa Phật Giới: thanh tịnh và chỉ có Điện từ Quang trong sáng, thu vào hay đẩy ra xa và Tam Giới: với sức hút khủng khiếp của điện từ Âm Dương. Nơi tiếp xúc của 2 nguồn điện từ nên giao động rất khủng khiếp như sóng biển nên Đức Phật gọi là cửa Hải Triều Dương.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *