Công Thức Tuyệt Mật Dành Cho Phật Gia Thiền Tông

LỜI DẶN DÒ DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC “BÍ MẬT THIỀN TÔNG”

Phần thứ nhất :
– Đức Thế Tôn dạy về danh hiệu người tu theo đạo Phật, pháp môn Thiền tông được gọi 4 danh gọi như sau:

Thứ nhất: Người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, được gọi là “Phật tử Thiền tông” và kèm theo tên thật của họ.

Thứ hai: Người đạt được “Bí mật Thiền tông”, được gọi là “Phật gia Thiền tông” và kèm theo tên thật của họ.

Thứ ba:Vị được phong là “Thiền tông gia” gọi tắt là “Thiền gia”, chỉ nêu chữ lót và tên, còn vị nào không có chữ lót, thì phải để họ và tên.

Thứ tư: Vị được phong là “Thiền tông sư” gọi tắt là “Thiền sư”, đặt danh hiệu cho họ.

Phần thứ hai:

Đức Thế Tôn dạy:

– Người sống trên trái đất này, bắt buộc phải sống theo Quy luật Nhân quả luân hồi và sức hút của điện từ Âm Dương nơi trái đất này, không người nào thoát ra quy luật này được và phải hiểu như sau:

Một: Sở dĩ sắc thân con người có, là do tánh Phật ham muốn có 1 Kim Thân Phật lớn, nên vào Dòng tộc con người, mượn Thân và Tánh con người tạo công đức, để mang trở về Phật giới định hình ra Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và một Kim Thân Phật.

Hai: Mỗi một sắc thân con người, phải luân hồi nơi trái đất và Tam giới này ít nhất là 50 tỷ năm mới có cơ may trở về Phật giới được!

Vì sao bị luân hồi lâu như vậy?

Như Lai phân tích:

Tánh Phật, thì muốn mượn Thân người để tạo công đức, trở về Phật giới.

Thân người, thì có Tánh người. Tánh người, thì muốn giữ tánh Phật ở mãi trong Thân người, nên mới lâu như vậy.

Để chi vậy?

– Để đi luân hồi các nơi.

Vì sao Tánh người giữ tánh Phật được lâu?

– Vì trong mỗi Tánh người có đến 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến.

Mà Tánh con người có 2 cái đặc biệt:

Một là Tưởng.

Hai là Tham.

Hai thứ này, là cốt lõi để dẫn Tánh Phật đi luân hồi mãi nơi trái đất cũng như trong Tam giới này.
Như Lai nói rõ về cái Tưởng của Tánh người:

1/– Con người Tưởng: Trái đất này là do Đấng nào đó tạo ra.
2/– Con người Tưởng: Muốn giàu thì phải cầu xin Đấng này.
3/– Con người Tưởng: Muốn lên Trời ở, thì cầu xin Đấng nào đó.

Nói tóm lại, cái Tưởng của Tánh người rất phong phú. Vì vậy, nó dẫn Tánh Phật đi khắp cùng nơi trái đất và Tam giới này hằng mấy chục tỷ năm như vậy.

Đức Phật nói rõ về cái Tham của Tánh Người :

1/– Con người Tham: Bỏ tiền ra 1 đồng, mà muốn thu lại bạc trăm.
2/– Con người Tham: Tiền xài 3-4 đời không hết, mà cũng muốn kiếm thêm.
3/– Con người Tham: Nhà có 100 cái, đất đã có cả ngàn mẫu, mà cũng muốn mua thêm.
V.v…

Vì hai phần này, mà người khôn lanh một chút, họ Tưởng ra đủ chuyện để lừa người mê muội!
Còn người mê muội, họ Tưởng thật nên cho là đúng nên tin.

Người khôn và người mê muội này, họ tự gieo Nhân quả với nhau để đi luân hồi nên mới lâu như vậy.

Như Lai dạy:

– Người sống trên trái đất này, phải sống bằng trí tuệ sáng suốt của mình, ai nói gì cũng phải suy xét cho thật kỹ, xem coi có đúng hay không. Nếu đúng thì hãy tin, còn không đúng thì đừng có tin.
Còn chưa hiểu rõ mà tin thì người này mê muội vậy.

Như Lai cũng dạy:

– Nơi thế giới này có 6 đường đi luân hồi do cái Tưởng, suy nghĩ và hành động của con người tạo ra:

Đường đi số 1:

– Mình suy nghĩ làm phước thiện.

– Cầu mong đến cõi trời Thanh tịnh sinh sống.

– Cái suy nghĩ và hành động của mình.

– Tự mình tạo ra làn sóng nghiệp điện từ Âm Dương ngang bằng với 1 trong 11 hành tinh ở cõi trời Vô Sắc.

– Nên khi hết duyên sống nơi thế giới này, Trung Ấm Thân của mình, tự động đưa mình vào 1 trong 11 hành tinh cõi trời Vô Sắc sinh sống.

– Nếu nghiệp phước thiện Dương của mình đầy đủ, thì sống ở đây được 100.000 năm so với địa cầu này.

– Nếu mình chỉ tạo ra nghiệp phước thiện Dương có: 30 – 50 – hay 70%, thì tuổi thọ cũng ngần ấy thôi, rồi ra trở lại Dòng tộc, làm người và tạo nghiệp khác đi luân hồi nữa.

Ở cõi trời Vô Sắc này:

– Không lao động, chỉ vui chơi trong thanh tịnh.

– Còn muốn an vui thanh tịnh nhiều hơn, phải dụng công ngồi thiền, thì cái an vui thanh tịnh tăng lên từ 50 đến 100 lần so với bình thường.

– Cái an vui thanh tịnh này, không diễn tả bằng văn viết của thế giới loài người được.

Đường đi số 2:

– Mình suy nghĩ làm phước thiện.

– Cầu mong đến cõi trời Hữu Sắc sinh sống.

– Cái suy nghĩ và hành động của mình.

– Tự mình tạo ra làn sóng nghiệp điện từ Âm Dương, ngang bằng với cõi trời Hữu Sắc.

– Nên khi hết duyên sống nơi thế giới này, Trung Ấm Thân của mình, tự động đưa mình vào cõi trời Hữu Sắc sinh sống.

– Nếu nghiệp Phước thiện Dương của mình đầy đủ thì sống ở đây được 10.000 năm so với địa cầu này.

– Nếu mình chỉ tạo nghiệp phước thiện Dương có: 30 – 50 – hay 70%, thì tuổi thọ cũng ngần ấy thôi, rồi quay trở lại Dòng tộc, làm người và tạo nghiệp mới đi luân hồi nữa.

Ở cõi trời Hữu Sắc này:

– Không lao động, chỉ vui chơi trong cảnh vui tươi rực rỡ.

Đường đi số 3:

– Suy nghĩ làm phước thiện Dương, cầu mong đến cõi nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà sinh sống.

– Khi hết duyên sống nơi thế giới loài Người, Trung Ấm Thân của mình, tự động mang mình đến nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà sinh sống.

– Ở nước Tịnh Độ này, có khác với cõi trời Hữu Sắc như sau:

1/– Ngày nào cũng đi cúng dường các nơi thờ Phật.
2/– Mỗi tháng có 1 giờ học đạo Giác Ngộ và Giải Thoát.

– Ngoài 2 phần nói trên, muốn dạo chơi đâu cũng được tự do.

– Tuổi thọ ở cõi Tịnh Độ này cũng 10.000 năm so với địa cầu này. Tuổi thọ đủ hay thiếu là tùy theo Nghiệp phước thiện Dương của mình đã tạo ra ở thế giới loài người.

– Khi hết Nghiệp phước thiện sống ở nước Tịnh Độ, trước khi trở lại thế giới loài Người sống tiếp, Đức Phật A Di Đà dẫn mình ra ao sen kiểm thiền. Nếu mình đã giác ngộ và hiểu công thức giải thoát, thì Đức Phật A Di Đà xác nhận mình bằng câu:

– Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.

– Khi được Đức Phật A Di Đà xác nhận mình ngộ thiền, Ngài giữ mình ở lại cõi Tịnh Độ này, khi nào Pháp môn Thiền tông của một vị Phật chuẩn bị công bố ra, Đức Phật A Di Đà dẫn mình trở lại thế giới loài Người đến gần nơi phổ biến Pháp môn Thiền Tông.

– Nhờ vậy, mình vừa nghe 2 tiếng Thiền tông liền Giác Ngộ.

– Nhờ giác ngộ này, mình tạo ra Công Đức mới trở về Phật Giới được.

– Còn chưa giác ngộ thì tự mình trở lại Dòng tộc làm người tiếp, để đi luân hồi nữa.

Đường số 4A:

– Suy nghĩ làm nghiệp phước thiện Dương, cầu mong đến cõi trời Tứ Thiên Vương sinh sống.

– Khi hết duyên sống nơi thế giới loài Người, Trung Ấm Thân của mình, tự động mang mình đến cõi trời Tứ Thiên Vương sinh sống.

– Cõi trời Tứ Thiên Vương này, chuyên điều hành các hành tinh trong Tam giới.

– Tuổi thọ ở cõi trời Tứ Thiên Vương này là 1.000 năm so với địa cầu.

– Tuổi thọ đủ hay thiếu, là tùy theo nghiệp phước thiện của mình đã tạo ra ở thế giới loài Người.

– Khi hết duyên nghiệp phước thiện Dương, Trung Ấm Thân của mình tự động đưa mình trở lại Dòng Tộc làm Người tiếp tạo nghiệp khác đi luân hồi nữa.

– Cõi trời Tứ Thiên Vương này, nằm trong vòng hoàng đạo 2 của Tam giới. Cường lực rất mạnh nên cõi Trời này gọi là cõi trời Dục Giới. Nhờ cường lực rất mạnh, nên những vị Trời này mới điều hành các hành tinh trong Tam Giới được.

Cõi trời Tứ Thiên Vương này có 4 vị Chúa Trời, gồm:

1/- Chúa trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Đông Tam giới.
2/- Chúa trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Tây Tam giới.
3/- Chúa trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Nam Tam giới.
4/- Chúa trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Bắc Tam giới.

Đường đi số 4B:

– Suy nghĩ làm phước thiện Dương, cầu mong đến cõi trời Ngọc Hoàng sinh sống.

– Khi hết duyên sống nơi thế giới loài Người, Trung Ấm Thân mình, tự động mang mình đến cõi trời Ngọc Hoàng sinh sống.

– Cõi trời Ngọc Hoàng này, sống trong khuôn phép và lễ nghi rất chuẩn mực nhất trong Tam giới này.

* Vị dân trời nào có công thì được thưởng.
* Vị dân trời nào có lỗi thì bị phạt.
* Đặc biệt, Chúa Trời Ngọc Hoàng có dạy:
– Nơi cõi trời Ngọc Hoàng sống đời đời.

Đường đi số 4C:

– Suy nghĩ làm nghiệp phước thiện, cầu mong đến cõi trời Dục giới sống.

– Khi hết duyên sống nơi thế giới loài Người, Trung Ấm Thân của mình, tự động mang mình đến cõi trời Dục Giới sinh sống.

– Cõi trời Dục Giới này chuyên hưởng thụ chứ không lao động.

– Tuổi thọ ở cõi Trời Dục Giới là 1.000 năm so với địa cầu này.

– Tuổi thọ đủ hay thiếu là tùy theo nghiệp phước thiện của mình đã tạo ra ở thế giới loài Người.

– Khi hết nghiệp phước thiện Dương, Trung Ấm Thân của mình, tự động đưa mình trở lại Dòng tộc, làm người tiếp, tạo nghiệp khác, đi luân hồi nữa.

– Cõi trời Dục Giới này, cũng nằm trong vòng hoàng đạo 2 của Tam Giới.

Đường đi số 5:

– Chia ra làm 2 nhánh:

Nhánh một: Hưởng nghiệp phước Âm làm Thần.

1/– Làm nghiệp phước thiện Âm thật nhiều. Lúc nào cũng đứng đầu chỉ huy người khác.

*Khi hết duyên sống nơi thế giới này, được nghiệp phước đức Âm kéo mình vào loài Thần sinh sống.

Nhánh hai: Hưởng nghiệp phước Âm làm Người giàu sang.

1/- Được người khác kính nể.
2/– Có nhà cửa ruộng vườn nhiều.
3/– Tiền vàng nhiều vô số.

Đường đi số 6: Làm loài Ngạ Quỷ, chia ra làm 2 nơi.

Nơi 1: Ở trong Dòng tộc, làm Hương Hồn, ăn thức ăn do trong Dòng tộc nấu nướng bốc mùi ra.
*Được Dòng tộc phân bổ làm người theo Nhân quả do mình đã tạo ra.

Nơi 2: Làm loài Cô Hồn.
1/– Sống ngoài Dòng Tộc.
2/- Sống tự do.
3/– Không theo Nhân quả.
4/– Tự lo thức ăn hoặc giành giật thức ăn của người cúng.
5/– Muốn nói hay làm gì tùy ý, miễn làm sao có người khác tin và làm theo là được.
6/– Ở thế giới Cô Hồn này, Nhân quả nơi trái đất này không làm gì được với thế giới Cô Hồn.

– Vì sao?

– Vì thế giới Cô Hồn nằm ngoài vòng Nhân quả của trái đất.

*Đặc biệt, ở mỗi trái đất có” Cô Hồn Chúa”, tức Cô Hồn đi bất cứ đâu trên trái đất.
*Loại Cô Hồn này, nói gì cũng có nhiều người nghe và làm theo.
*Loại Cô Hồn này, muốn xin gì tùy ý.
V.v…

Nhánh 3: Làm loài Súc Sanh.

*Để trả nghiệp sát, do mình tạo ra.

*Để làm thức ăn cho loài khác.

Nhánh 4: Làm loài Địa Ngục.

*Để trả nghiệp do mình gây trọng tội.

Nhánh 5: Làm loài Thực Vật.

*Nhánh số 5 này căn bản có 2 điều quan trọng sau:

1/– Không biết Giác Ngộ Giải thoát là gì, mà đi giảng cho người khác nghe.
2/- Bịa ra những chuyện linh thiêng huyền bí.

*Sau khi chết đi, bị làm “Hoa Nấm” để trả Nhân quả.

*Làm thức ăn cho các loài khác.

– Trên đây là 6 đường căn bản luân hồi. Bất cứ ai đã sống trên trái đất này, đều phải sống theo Quy luật Nhân quả của thế giới vật lý Âm Dương này, không có cách nào thoát ra được.

*Hôm nay, các vị đã được truyền “Bí mật thiền tông”. Nên Ban Quản lý chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có bổn phận phải nói ra những phần tuyệt mật này, và đường về Phật giới cho quý vị rõ, mong quý vị cố gắng nghe và thực hành cho đúng.

*Quý vị phải biết:

– Trái đất này luân chuyển được là nhờ điện từ âm Dương cuốn hút và kéo đi thành ra có Luân hồi, nhờ Luân hồi nên mới tồn tại được.

– Trên bề mặt trái đất này có lớp đất gọi là đất Nhân Quả.

– Vì vậy, con Người và vạn vật sống trên trái đất này, bắt buộc phải sống theo Nhân Quả của trái đất, không Người nào, không động vật nào, hay thực vật nào, sống ngoài Quy luật Nhân quả của trái đất này được.

– Vì vậy, con người sống trên trái đất này, ham muốn luân hồi đi đâu, thì phải ham muốn thật mãnh liệt thì mới có kết quả được.

*Hôm nay, quý Phật gia không muốn đi hưởng nghiệp phước đức Dương ở các cõi Trời hay nước Tịnh Độ, mà Quý vị muốn trở về Phật giới, tức muốn trở về quê cũ của chính mình, thì Ban Quản lý chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có bổn phận phải nói rõ ra lời Tuyệt Mật này cho quý Phật gia biết, mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã dạy trong Tập Huyền Ký của Ngài, nhờ các vị Tổ Thiền tông bí mật truyền theo dòng Thiền Tông để đến đời Mạt Thượng Pháp này mới phổ biến và công bố ra.

– Nay Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền đã được công bố ra ngày 14/05/2017. Nên Ban Quản lý chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mới dám nói trắng ra cho Quý vị biết.

– Ban Quản Lý chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi cũng xin lưu ý cho Quý vị một điều:

*Đây là phần tuyệt mật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, từ khi lập đạo cho đến nay chưa 1 lần nói ra.

*Người chính thức nói ra phần tuyệt mật này là Long Nữ ở tại Đất Rồng, của nước Rồng, mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Như Lai có đề cập đến.

– Hôm nay, các Phật gia Thiền Tông nghe được phần tuyệt mật này, không nói lại cho ai biết.

– Vì sao?

– Vì người sống nơi trái đất Nhân Quả này:

1/- Ham mê vật chất.
2/- Ham mê chứng đắc ở trái đất này.
3/- Hoặc người có kiến chấp thật nặng.

– Không ai chịu nổi phần tuyệt mật này.

– Do đó, quý vị không đem phần tuyệt mật này nói lại cho những người nói trên biết là vậy.

Những Phật gia có mặt ngày hôm nay, là những người có được may mắn nhất, nên được nghe lời tuyệt mật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho hậu thế, mà suốt trong 3 thời kỳ: Thượng – Trung và Mạt Pháp, chưa có nơi nào dạy con đường trở về Phật giới sau nhiều tỷ năm quý vị đã lăn lộn nơi trái đất cũng như Tam giới này.

Vậy, quý vị hãy lắng nghe cho thật rõ con đường trở về Phật giới:

– Đường về Phật Giới có 3 căn bản như sau:

Một là: Quý phật gia phải có sự ham muốn thật mãnh liệt.
Hai là: Quý phật gia phải có công đức thật nhiều.
Ba là: Quý phật gia phải được nghe công thức trở về Phật giới một cách rõ ràng, thì mới mong trở về phật giới được.

** Đây là ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI

*Đầu tiên, quý vị phải hiểu rõ 3 phần như sau:

Một: Ở trái đất này và Tam Giới này có 7 nơi rõ ràng.

– Một là, nghiệp phước đức Dương, sau khi chết, được vãng sanh lên các cõi Trời hay nước Cực Lạc sống để hưởng nghiệp phước đức Dương.

– Hai là, nghiệp phước đức Âm, sau khi chết, được làm Thần hay Người giàu sang trên trái đất này.

– Ba là, nghiệp thích ở trong Dòng tộc, sau khi chết, ở trong Dòng tộc, để Dòng tộc phân bổ trở lại làm Người, làm Vợ, Chồng, Con, Cháu với nhau.

– Bốn là, không muốn ở trong Dòng tộc để trả nghiệp Vợ, Chồng, Con, Cháu thì ở ngoài Dòng tộc sống cuộc đời tự do làm loại Ngạ Quỷ, tức loài Cô Hồn Các Đản.

*Muốn hiện hình biến tướng, nói gì tùy ý.

*Mượn xác Người những người mê tín, ngâm thơ nói kệ gì cũng được, mà không sợ Nhân Quả.

– Vì sao?

– Vì thế giới Cô Hồn được gọi là Thế giới sống ngoài vòng Nhân quả.

– Vì sao được như vậy?

– Vì ở trái đất này, tánh Phật nào mang Thân và Tánh Người suy nghĩ và Hành động mới bị Nhân Quả mà thôi.

*Các loài khác chỉ hưởng nghiệp Phước đức Dương hay Phước đức Âm hoặc trả Nhân quả.

*Còn loài Cô Hồn Các Đản, sống nơi trái đất này, không hưởng nghiệp cũng như không trả nghiệp, nên được tự do. Vì vậy, tự tìm cách để có thức ăn.

*Cũng nên biết: Loài Cô Hồn thích nhất là Danh và Thức Ăn. Do vậy, loài này tìm đủ cách để có thức ăn và Danh.

– Năm là, thích sát hại sanh vật, sau khi chết bị nghiệp kéo vào các loài Súc Sanh.

– Sáu là, thích gây trọng tội, sau khi chết, bị nghiệp kéo vào các tầng Địa Ngục nặng hay nhẹ là tùy theo nghiệp của mình.

– Bảy là, làm loài Thực Vật, đây là nghiệp chỉ giành riêng cho 4 dạng người sau đây:

1/- Tổ Sư Thiền: Những vị có nhiệm vụ dẫn Mạch nguồn Thiền tông, mình không có nhiệm vụ này, mà tự xưng là mình Tổ Sư Thiền, sau khi chết, vào làm Thực Vật, để trả Nhân Quả do mình lạm danh.

2/- Thiền Sư: Những vị thông tất cả 9 pháp môn Thiền của Như Lai dạy. Không phải Thiền Sư mà tự xưng mình là Thiền Sư.

3/- Giảng Sư: Những vị thông tất cả:

– Một là, Nhân sinh Vũ trụ.

– Hai là, Thiên Văn, Địa lý.

– Ba là, Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Ngôn ngữ, Xã hội.

– Bốn là, Hôn nhân gia đình.

– Năm là, tất cả ngành nghề như: Nông, Lâm, Ngư v.v…

*Người nào được như vậy, mới gọi là Giảng Sư, còn không đủ các phần nói trên mà tự xưng mình là Giảng Sư.

– Nói tóm lại ở trái đất này là nơi sanh ra Nhân quả, ai gây nghiệp gì thọ nhận quả nấy. Đây là Luật bất di bất dịch của trái đất này vậy.

Như Lai cũng dạy:

Người tu theo Đạo của Như Lai, thì phải sử dụng Tánh Người đúng thời, đúng lúc. Không bừa bãi sử dụng Tánh Người mà mang nghiệp vào thân!

*Trước khi biết rõ con đường trở về Phật giới, thì phải rõ thông các đường còn Luân hồi để chỉ cho Người thân của mình biết 16 con đường Luân Hồi nơi trái đất và Tam giới này như sau:

*Trước khi mình chết từ 1 đến 3 ngày, những hiện tượng sau đây là điềm báo trước cho mình biết sẽ luân hồi đi nơi nào trên trái đất hay Tam giới này. Từ cao nhất là trời Vô Sắc, thấp nhất là tầng Địa Ngục thứ 18.

1/– Nhìn thấy màu trắng trong thật sáng, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh lên cõi trời Vô Sắc.
2/– Nhìn thấy có 12 màu sắc lung linh rất đẹp, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh lên các cõi trời Hữu Sắc.
3/– Nhìn thấy 12 màu sắc thanh tịnh rất đẹp, thường thấy những vị Phật đến rước mình, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh lên nước Cực Lạc.
4/– Nhìn thấy có 5 màu sắc rất đậm, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh lên các cơi như sau:
5/– Nghe trong người mình rất mạnh, báo hiệu mình vãng sanh vào cõi trời Tứ Thiên Vương.
6/– Nghe trong người mình rất khỏe, báo hiệu mình vãng sanh vào cõi trời Dục Giới.
7/– Thường nhìn thấy các vị Thánh đến rước mình, báo hiệu mình vãng sanh vào cõi trời Ngọc Hoàng.
8/– Nhìn thấy có 3 màu sắc rất đậm, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh vào 1 trong 2 nơi như sau:
9/– Nhìn thấy các vị Thần đến rước mình, báo hiệu sẽ đến rước mình vào cõi Thần sinh sống.
10/– Nhìn thấy các Vị giàu sang đến rước mình, báo hiệu mình tái sanh được làm Người giàu sang.
12/– Nhìn thấy Cha, Mẹ hay người thân, báo hiệu mình trở lại Dòng tộc, để đi luân hồi trong Dòng tộc.
13/– Nhìn thấy loài Cô Hồn đến rước mình, báo hiệu mình chết làm loài Cô Hồn.
14/– Nhìn thấy các loài Súc Sanh đến rước mình, báo hiệu mình chết đầu thai làm loài Súc Sanh.
15/– Nhìn thấy màn đen thật tối, báo hiệu mình vào các tầng Địa Ngục!
16/– Nhìn thấy cây nhiều, báo hiệu mình đầu thai làm loài Thực Vật.

*Người nào vào làm loài Thực Vật, khi gần chết mà không biết gì một thời gian ngắn hay dài.

*Trên đây là các đường luân hồi

Còn con đường trở về Phật Giới như sau:

Một: Khi thân tứ đại của quý vị gọi là Sắc Thân.

Hai: Sắc thân này tồn tại được là nhờ điện từ Âm Dương cuốn hút và luân chuyển nên Thân tứ đại mới hoạt động được.

Ba: Điện từ Âm Dương này chính là Vỏ bọc Tánh Người của Quý vị đó.

Bốn: Khi Vỏ bọc tánh Người của Quý vị không còn bao bọc Sắc Thân của Quý vị nữa, thì Vỏ bọc Tánh Người này co lại thành là “Trung Ấm Thân”, để chuyên chở những gì mà Tánh Phật mượn Thân và Tánh Người tạo ra.

Năm: Quý vị hôm nay được truyền “Bí mật Thiền tông” đồng nghĩa, kể từ hôm nay, Quý vị chỉ tạo công đức, còn nghiệp Phước và Ác đức không tạo nữa, để đường trở về Phật giới được sáng trưng, không còn thế lực nào ngăn cản được.

*Quý vị phải biết Quy luật Nhân quả luân hồi ở trái đất và Tam giới này chỉ có Âm và Dương.

1/– Âm thì ở nơi trái đất này, tùy theo Âm nhiều hay Âm ít.

2/– Dương thì ở các cõi trời hay nước Cực Lạc.

*Công đức là loại không Âm, không Dương. Tức nó không ở trái đất hay Tam giới này được. Bắt buộc phải thoát ra ngoài Quy luật Nhân quả luân hồi của trái đất và Tam giới này để ra thế giới khác.

*Thế giới khác chứa công đức là ở đâu?

– Là ở Phật Giới đó.

Vì vậy, khi Quý vị tạo công đức được nhiều rồi, thì tự do rời trái đất Nhân Quả luân hồi này để trở về với Phật giới.

*Lý do gì được tự do?

– Quý vị nên biết, khi tánh Phật của Quý vị vào thế giới loài Người mượn Thân và Tánh Người tạo công đức, phải có sự đồng ý của vị Trưởng Dòng tộc. Trưởng Dòng tộc mới đề cử một vị Thần thừa hành theo để kiểm soát suy nghĩ và việc làm của Tánh Phật mượn Thân và Tánh Người.

*Trưởng Dòng Tộc có quy định như sau:

– Tánh Phật nào mượn Thân và Tánh Người tạo được công đức nhiều, muốn mang công đức trở về thì được tự do trở về thì không cần từ giã Trưởng Dòng Tộc.

*Vì sao Trưởng Dòng Tộc có quy định này?

– Vì tánh Phật nào mượn Thân và tánh Người, tạo được nhiều công đức rồi, thì vị Trưởng Dòng Tộc không dám nhìn công đức nên mới quy định như vậy.

– Cũng vì nguyên lý này, mà vị Thần thừa hành cho Tánh Phật được tự trở về Phật giới là vậy.

*Đường về Phật Giới công đức vô lượng:

– Khi Quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm.

– Quý vị có công đức thật nhiều, thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy.

– Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong.

– Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị Thần và Dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó.

– Liền có một Hoa Tiêu bằng điện từ Dương, do một vị Phật tạo ra để dẫn Trung Ấm Thân của Quý vị trở về Phật Giới.

– Từ lúc này, Quý vị cứ theo Hoa Tiêu này đến Trung tâm vận hành Luân Hồi đầu Hải Triều Dương để trở về Phật Giới.

– Khi Quý vị vào được Trung tâm vận hành Luân Hồi đầu Hải Triều Dương rồi. Trung Ấm Thân chở Tánh Phật và khối công đức quý vị vào đây. Trung Ấm Thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, tự tan rã ra trở về với bản chất điện từ Âm Dương của nó.

– Phật nhãn và Tánh Nghe, Tánh Nói, Tánh Biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là Tánh Phật. – Liền khi đó, điện từ Dương của Trung tâm vận hành Luân Hồi đầu Dương đẩy tánh Phật và khối công đức trở về Phật Giới.

– Khi khối công đức của quý vị vừa vào Phật giới. Điện từ Quang trong Phật Giới chiếu vào khối công đức này, liền định hình ra một “Ngôi nhà pháp Thân Thanh Tịnh”. Cũng từ trong ngôi nhà Pháp Thân Thanh Tịnh này một Kim Thân Phật được sinh ra.

– Tánh Phật của quý vị liền ẩn vào Kim Thân Phật này, là quý vị đã trở thành một vị Toàn Năng Toàn Giác, mà người ở trái đất này gọi là thành Phật.

*Đường về Phật Giới: Công đức và phước đức bằng nhau:

– Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm.

– Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau, thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy.

– Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng, nửa vàng, thấy có vị Thần đứng kề bên, nắm lấy Trung Ấm Thân của quý vị.

– Vị Thần ấy liền hỏi: “Muốn đi hưởng phước Dương hay muốn trở về Phật Giới”?

– Nếu quý vị muốn trở về Phật Giới thì nói với vị Thần này là: “Tôi muốn trở về Phật Giới” nhưng phải nói một cách quả quyết và dứt khoát, thì vị Thần thả quý vị ra để trở về Phật Giới.

Khi vị Thần thả quý vị ra, muốn chắc ăn quý vị nên thử lại 3 lần như sau:

– Quý vị vừa rơi, thì có Hoa Tiêu xuất hiện liền, Quý vị thử 3 lần:

– Quý vị có ý niệm dừng lại, Hoa Tiêu dừng lại. Đây đúng là Hoa Tiêu của một vị Phật.

– Còn nếu Hoa Tiêu của vị Thần, quý vị dừng, nhưng Thần không biết, cứ dẫn đi. Đây là Hoa Tiêu giả.

Quý vị nên thử 3 lần như vậy.

– Còn quý vị cũng vừa rơi Hoa Tiêu cũng xuất hiện. Nhưng trong Hoa Tiêu này có bất cứ màu gì trong đó, đều là Hoa Tiêu giả do vị Thần tạo ra, tuyệt đối không để ý đến. Một thời gian Hoa Tiêu tự biến mất, khi nào thấy Hoa Tiêu thật sáng là của vị Phật tạo ra.

– Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị Thần và Dòng tộc là Quý vị đã được tự do rồi đó.

*Đường về Phật Giới: Công đức ít và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều:

– Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm.

– Quý vị có Công đức ít, Phước đức nhiều, Ác đức cũng nhiều, thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy.
Khi thức dậy thấy:

– Vị Thần đứng kế bên.

– Dòng tộc đứng bao xung quanh.

Vị Thần nắm cứng quý vị lại:

1/- Không cho Quý vị trở về Phật giới.

2/- Ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp Phước Dương hay trả Nhân Quả nơi trái đất này.

Thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên tiếng “BUÔNG” tức khắc vị Thần buông Trung Ấm Thân của quý vị ra, là quý vị được rơi.

– Hoa Tiêu liền xuất hiện.

– Quý vị cũng thử 3 lần như nói trên.

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *