Con người nguồn gốc từ đâu

Người hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: Ông Trời không phải là người tạo ra vũ trụ, trời đất này, mà TỰ NÓ CÓ!”. Xin hỏi Nhân dân:

– Ý 1: Thầy Thích Chân Quang giảng như vậy có đúng không?

– Ý 2: Nếu cái gì cũng Tự nó có, vậy, Con người nguồn gốc từ đâu?

* Tập thể Nhân dân làm chủ quốc gia trả lời:

+ Ý 1: Thầy Thích Chân Quang giảng như vậy là không đúng.

+ Ý 2: Trên đời này không gì tự có được, mà do duyên hợp mới có.

– Con người nguồn gốc từ 3 phần:

* Một là, Tánh Phật, từ Phật Giới, vào mượn thân và tánh Người.

* Hai là, Tinh Cha Noãn Mẹ cuốn hút nhau, lớn dần thành thân Người.

* Ba là, Điện từ Âm Dương cuốn hút Tinh Cha Noãn Mẹ đúng Công suất phát ra tánh Người, có 16 thứ tánh nhỏ. Gọi chung là tánh Người.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *