Cầu Xin Lạy Lục Được An Vui Là Vì Sao

Lạy lục và cầu xin được an vui là có nguyên do như sau:

Đức Phật có dạy: Nơi trái đất này có 5 loài sống chung, uy quyền cao nhất trên trái đất này là loài Thần. Loài Thần, khi còn làm loài Người tu hành đạt được 2 phần như sau:

Một: Bố thí được vô lượng phước đức Âm.

Hai: Dụng công tu hành đạt được thần thông rất mạnh.

Nhờ vậy, những vị khi hết duyên sống làm kiếp người, được ở lại trái đất này sinh vào loài Thần.

Loài Thần sống nơi trái đất này có 3 nhiệm vụ chính:

Một: Sử dụng phước đức Âm của mình làm những hiện tượng gì mà các vị Thần muốn.

Hai: Sử dụng thần thông biến ra những hiện tượng lạ để cho loài Người tin là có Thần linh.

Ba: Nhiệm vụ thứ 3 gồm:
1- “Mượn xác” những người thích linh thiêng huyền bí lập ra Đạo, để loài Người nương vào Đạo được an vui mà sống nơi trái đất này.
Vì sao Đạo giúp loài Người được an vui?
– vì loài Người ai cũng sử dụng cái : Tưởng, Tham và Sợ của mình, nên loài Thần phải “mượn xác” lập ra Đạo để cho những người này an trú trong đó:
– Để cái Tưởng dừng lại.
– Để cái Tham thỏa mãn.
– Để cái Sợ không còn.

2- Khi loài Người văn minh lên cao, những người có học vấn cao, họ hiểu rõ ràng về nhân sinh vũ trụ cũng như quy luật luân hồi nơi trái đất này, thì loài Người mới biết Đạo chỉ là nơi cho họ an trú tạm thời trong đó mà thôi.

3- Đến thời kỳ này, cũng là đến lúc công thức dạy loài Người vượt ra ngoài vòng luân hồi của Tam giới được công bố ra, người nào muốn thoát ra có công thức thực hành.

Ở trái đất này cũng như nhiệm vụ của loài Thần là như vậy. Nhưng vì trong Tánh của con người có cái Tưởng rất phong phú, nên loài Người lợi dụng Đạo để làm 3 việc như sau:

Một: Tô điểm Đạo linh thiêng để dụ người ít học đến cầu xin, lạy và cúng tiền.
Hai: Họ tưởng tượng ra nói những chuyện huyền bí, để dụ những người khờ khạo đến nghe, đưa tiền cho họ xài.
Ba: Họ bảo Giáo chủ Đạo lập ra thứ này vật kia, ban phước cho ai đến cầu xin, giáng họa cho ai dám chống đối. Đây là thuật của những người khôn lanh, lường gạt những người ngu khờ.

Muốn xóa được 3 phần này, khi nào loài Người văn minh lên cao, ai cũng được học hành đến nơi đến chốn, nên:

– Người lường gạt không thích đi lượng gạt nữa.

– Người ngu khờ, không còn ngu khờ nữa

Vì nguyên do trên, cầu xin và lạy được an vui là có nguyên do như sau:

Tất cả hình tượng thờ ở trái đất này, hình tượng nào cũng có vị Thần lớn hay nhỏ “nhập” vào đó. Vì vậy, khi ông cầu xin, lạy lục va cúng kiếng, vị Thần phải sử dụng thần thông đưa điện từ Âm Dương nơi trái đất này vào thân người lạy, nên người này có cảm giác an vui là vậy.

Sách: ” Huyền ký của Đức Phật và các vị ngộ thiền” – tác giả: Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *