Cấu Trúc Càn Khôn Vũ Trụ

Càn khôn vũ trụ lớn mức nào? số lượng một tam giới là bao nhiêu?

Trong Càn khôn vũ trụ nhỏ nhất là một Tam giới.

Trong một Tam giới có 45 hành tinh có sự sống.

Có Hằng hà sa số hành tinh làm vật tư.

Một vùng có 1 nghìn Tam giới gọi là 1 Tiểu thiên thế giới.

Một Tiểu thiên thế giới, nhân cho nghìn nữa, số ra này là 1 triệu Tam giới, gọi là Trung thiên thế giới.

Đem Trung thiên thế giới nhân cho 1 nghìn nữa, số ra này là 1 tỷ Tam giới, gọi là Đại thiên thế giới.

Còn Tam thiên đại thiên thế giới là lấy 1 tỷ Tam giới nhân cho 1 nghìn nữa, số ra này là 1 tỷ tỷ Tam giới.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sử dụng Phật nhãn của Ngài nhìn thấy trong Càn khôn vũ trụ này có Hằng hà sa số Tam thiên đại thiên thế giới như vậy. Đồng nghĩa, đem số cát của mấy tỷ sông Hằng ra đếm, số cát của mấy tỷ sông Hằng cũng không bằng số lượng Tam thiên đại thiên thế giới trong Càn khôn vũ trụ này nữa.

~ Sách ” HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ CÁC VỊ NGỘ THIỀN” – Tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *