Cầu Khẩn Người Khác Có Ích Gì Không?

Cư sĩ Lã Thiện Hiện hỏi Đức Phật:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Nhiều người hiện nay: họ thường cầu khẩn người khác, họ làm như vậy có kết quả gì không, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy ông Lã Thiện Hiện:

– Này ông Lã Thiện Hiện: Như Lai có dạy rõ trong kinh Nhân quả và kinh Địa tạng: Qui luật Nhân quả nơi thế giới này, làm gì nhận nấy. Hiện nay các ông thấy nhiều người cầu khẩn là nguyên do như sau:

Người chủ chương cầu khẩn đó họ có ý đồ riêng của họ:

1- Họ thấy con người dễ dụ quá, nên họ bịa ra như vậy để kiếm tiền.

2- Người ngu đưa tiền cho họ xài, mà còn được người ngu lạy mình nữa.

3- Họ sai bảo cái gì người ngu cũng làm theo.

Đức Phật hỏi ông Lã Thiện Hiện:

– Ông nghĩa sao, nếu ông là người đóng vai trò người lường gạt đó, ông có thích không?

Ông Lã Thiện Hiện trình với Đức Phật:

– Dạ, con không dám.

Đức Phật hỏi:

– Sao ông không dám?

Ông Lã Thiện Hiện thưa:

– Vì con sợ Nhân quả lắm.

Đức Phật khen:

– Ông là người tu chân chính theo đạo của Như Lai. Hôm nay, Như Lai xác nhận ông là một phật tử đúng nghĩa.

Đức Phật dạy ông Lã Thiện Hiện:

– Như Lai dạy ông về Nhân quả nơi thế giới này:

1- Người nào mặc quần áo vàng để lường gạt người khác. Khi hết duyên sống, phải làm côn vật có màu da vàng để trả quả mà mình đã lường gạt người khác.

2- Người nào mặc quần áo trắng để lường gạt người khác. Khi hết duyên sống, phải làm côn vật có màu da, lông trắng để trả quả mà mình đã lường gạt người khác.

3- Người nào mặc quần áo nâu để lường gạt người khác. Khi hết duyên sống, phải làm côn vật có màu da, lông đen để trả quả mà mình đã lường gạt người khác.

Ông Lã Thiện Hiện vừa nghe Đức Phật dạy, ông thương cho những người vì danh và tiền mà lượng gạt người ngu khờ, sau này sẽ bị quả báo!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *