Category: Sách Thiền

Những cuốn sách hoàn chỉnh và đầy đủ kiến thức giúp giác ngộ và giải thoát

Sách Trắng Thiền tông 0

Sách Trắng Thiền tông

MỤC LỤC 01. Bài kệ 12 câu của Đức Phật dạy 02. Phật Giới 03. Tam Giới 04. Giải thích Cõi Trời Vô Sắc 05. Giải thích Cõi Trời Hữu Sắc và Tịnh Độ...

Đức Phật dạy tu Thiền tông 0

Đức Phật dạy tu Thiền tông

MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Kính Mừng Phật Đản 03. Phân tích 6 Pháp môn Tu trong bài kệ Kính Mừng Phật Đản của Tổ Mã Minh 04. Đức Lục Tổ Huệ...

Khai thị Thiền tông 0

Khai Thị Thiền Tông

MỤC LỤC 01. Lời khuyên của soạn giả 02. Lời nói đầu 03. Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông 04. Lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn 05....

Những câu hỏi Thiền tông 2 0

Những Câu Hỏi Thiền Tông 2

MỤC LỤC 01. Mở đầu 02. Lời nói đầu 03. Hỏi về Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, Tiểu thừa, Đại thừa, tu Tứ Niệm Xứ? 04. Hỏi về Ngũ Đình Tâm Quán,...